Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

14-10-2020

Indywidualna organizacja zajęć w roku akademickim 2020/2021

Przypominamy, iż przyznawanie zgody na studia według indywidualnej organizacji studiów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów Rozdz. 2 § 18:

„[…] 2. Zgody na odbywanie studiów stacjonarnych na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów nie można odmówić:
1) studentce w ciąży,
2) studentowi będącemu rodzicem.
3. Indywidualna organizacja studiów może zostać ustalona w szczególności dla studenta:
1) będącego członkiem sportowej kadry narodowej lub sekcji sportowej reprezentującej Uczelnię
w rozgrywkach ligowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim,
2) wykazującego się wyróżniającą aktywnością na rzecz Uczelni,
3) będącego w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej,
4) posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,
5) mającego status opiekuna osoby z niepełnosprawnością,
6) przyjętego w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się […]”.

Przy składaniu wniosków proszę brać pod uwagę powyższe zapisy.
Studia wg indywidualnej organizacji studiów można realizować dopiero po uzyskaniu zgody Dziekana Filii.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube