Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

05-03-2020

Nowy przetarg

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

OGŁASZA PRZETARG

na wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem stołówki. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie złożenia ofert pisemnych.

Lokal o powierzchni użytkowej 492,62 m² położony jest w obiekcie Domu Studenta „Olimp” ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi miesięcznie: 3000,00 ( brutto ) słownie złotych : trzy tysiące
Wygrywa Oferent oferujący najwyższą cenę czynszu za miesięczny wynajem lokalu.

Oprócz czynszu Najemca obowiązany jest uiszczać opłaty miesięczne, za świadczenia dodatkowe (tzw. media): energię elektryczną, gaz, zimną wodę, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, energię cieplną i dostawę ciepłej wody, oraz odprowadzenie ścieków.

Okres najmu wyznacza się na trzy lata.
Oferta winna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta.
2. Oferowaną wysokość czynszu.
3. Oświadczenie Oferenta że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.
4. Koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej,
5. Oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach na rzecz innych podmiotów, w tym UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Oferty w formie pisemnej, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 12.03.2020 roku do godziny 10.00 w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 – Budynek Dydaktyczny B – Kancelaria pok. 26.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 12.03.2020 roku o godz. 10.15 w siedzibie Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim ulica Słowackiego 114/118 – sala konferencyjna Rektoratu.

Z tytułu odrzucenia ofert Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Uczelni.
Uczelni przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Złożona jedna oferta wystarcza do przeprowadzenia przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które posiadają zadłużenia w stosunku do Uczelni. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.
Przedmiot najmu można oglądać w dniach: 10-11.03.2020 r. w godzinach: od 9ºº do 11ºº, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr. tel. 44 732 70 25.

Skan ogłoszenia (.jpg) – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube