Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

F Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Filologia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

– filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Terminy:
rejestracja od 2018-06-01 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

 

Opis:

Planowany termin egzaminu (stara matura): 18 września 2018 roku

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalizacji:

– filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu,
– filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego.

Kryteria kwalifikacji:

 

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny)

        Przedmioty:
        język angielski

Absolwent z nową maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny)

        Przedmioty:
        język angielski

Absolwent ze starą maturą    
        1. Egzamin

        Egzamin wstępny z języka angielskiego

        Planowany termin egzaminu: 18 września 2018r.

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu

Trwające 3 lata studia I stopnia oferują specjalność z dziedziny filologii angielskiej z elementami teorii i praktyki przekładu pisemnego tekstów użytkowych, współczesnych tekstów literackich, języka dla celów specjalistycznych, w tym języka biznesu i języka tekstów naukowych i akademickich.

Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatury anglojęzycznej oraz historii, geografii, kultury krajów anglosaskich, podstawowych metodologii prowadzenia badań naukowych. Ponadto, będzie posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent będzie również posiadał wiedzę w zakresie integracji europejskiej, programów pomocowych Unii Europejskiej wynikających z zadań polityki regionalnej, jak również polityki edukacyjnej UE tj. grantów unijnych w dziedzinie nauki, wymianie studentów, uczestnictwie w programie Erasmus oraz wymianie międzynarodowej studentów i pracowników akademickich.

Dyplom licencjata uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń organach administracji państwowej i samorządowej na różnych szczeblach, w międzynarodowych instytucjach i organizacjach, w firmach prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą jak również w centrach wymiany kulturalnej, wydawnictwach oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także – po uzupełnieniu kwalifikacji – do wykonywania zawodu nauczyciela.


Filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólne wykształcenie filologiczne w dziedzinie języka angielskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, akwizycji języka i nauki języka obcego, literatury anglojęzycznej oraz historii, geografii i kultury krajów anglosaskich, podstawowych metodologii prowadzenia badań naukowych. Potrafi analizować zjawiska literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Specjalizacja nauczycielska daje absolwentowi możliwość zdobycia wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania języków obcych. Programy nauczania przedmiotów specjalizacyjnych obejmują treści kształcenia z dziedziny najnowszych tendencji w metodyce nauczania języka angielskiego. Podczas studiów studenci zapoznają się także z możliwościami stosowania technologii informacyjnych i multimedialnych w nauczaniu języka obcego. Zdobywaniu profesjonalnej wiedzy towarzyszy kształtowanie umiejętności zawodowych poprzez udział w pracach projektowych z dziedziny metodyki nauczania, zajęciach warsztatowych oraz praktykach pedagogicznych śródrocznych i ciągłych. Absolwent jest przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube