Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

H IIst st

 

Zapisz się

Kierunek: Historia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

– wojskowość i bezpieczeństwo państwa
– zarządzanie informacją i dokumentacją

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy:
rejestracja od 2018-06-01 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych (konkurs dyplomów) oraz absolwentów kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych(rozmowa kwalifikacyjna).

Kryteria kwalifikacji:

 

Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych    
        1.Rozmowa kwalifikacyjna

        Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I stopnia na kierunku historia.

        Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2018-07-10.
        W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej

        2.Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:
        średnia ze studiów (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych    
        1.Konkurs dyplomów

        Przedmioty:
        ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów I stopnia)

        2.Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:
        średnia ze studiów

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną, poszerzoną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, kulturalnych, lokalnych mediach, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, organizacjach pozarządowych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube