Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

F IIst st

 

ZAPISZ SIĘ

Kierunek: Filologia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego
filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu

Terminy:
rejestracja od 2018-07-20 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska.

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:
        ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
 
        2. Ranking ocen

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:
        średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego

Absolwent kierunku legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie C2 oraz innego języka nowożytnego na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiada pogłębioną wiedzę, między innymi z zakresu literatury anglojęzycznej, kultury krajów anglojęzycznych, współczesnego językoznawstwa, metodologii badań językoznawczych i literaturoznawczych, dydaktyki nauczania języka angielskiego. W oparciu o uzyskaną wiedzę tworzy autorskie programy nauczania, własne materiały dydaktyczne, korzysta z nowych rozwiązań metodycznych. Potrafi pracować z uczniem wykazującym specjalne potrzeby edukacyjne. Posiada umiejętność sprawnej komunikacji interpersonalnej; potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji naukowej. Jest nastawiony na własny rozwój zawodowy, a także zna zasady etyki zawodowej. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy we wszystkich typach szkół. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu

Absolwent kierunku legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie C2 oraz innego języka nowożytnego na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiada pogłębioną wiedzę, między innymi z zakresu literatury anglojęzycznej, kultury krajów anglojęzycznych, współczesnego językoznawstwa, teorii przekładu, metodologii badań językoznawczych i literaturoznawczych. Jest przygotowany do wykonywania tłumaczeń wszelkiego typów tekstów, również o tematyce specjalistycznej. Zna język biznesu oraz specjalistyczną terminologię odnoszącą się do różnych dziedzin działalności zawodowej i naukowej. Posiada umiejętność sprawnej komunikacji interpersonalnej; potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji naukowej. Jest nastawiony na własny rozwój zawodowy, a także zna zasady etyki zawodowej. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w biurach tłumaczeń, a także instytucjach i firmach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi. Po uzupełnieniu kwalifikacji może podjąć pracę w szkołach różnego typu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.