Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.01.19 – Usługa wykonania profilaktycznych badań lekarskich. (11.01.2019r.)

Piotrków Trybunalski, dn. 11.01.2019 r.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy: FDP.2302.01.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 138o ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm.)

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania:
(zapytanie ofertowe)

Usługa wykonania profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UJK Filii w Piotrkowie Tryb.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
2) ma być napisana w języku polskim,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług
3/ pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i musi zawierać wszelkie koszty zawiązane z realizacją zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiot zamówienia dotyczy Kod CPV 85121000 – 3:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy UJK Filii w Piotrkowie Trybunalskim wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
2. Zakres świadczeń medycznych, o których mowa w pkt 1 obejmuje:
– badania wstępne,
– badania okresowe
– badania kontrolne,
3. Badanie pracownika nastąpi na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego, a zakończy się wystawieniem orzeczenia lekarskiego wystawionego przez Wykonawcę.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Miejsce przeprowadzania badań powinno znajdować się w Piotrkowie Tryb.
5.2.Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.Świadczone przez Wykonawcę usługi są zgodne z:
• ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r.
Nr 96 poz. 593 z późn. zm.)
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 )
2. Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań
z zakresu medycyny pracy .
3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym (sprzętem medycznym) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
4. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.

6. Miejsce wykonania usługi:
Piotrków Trybunalski

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotową usługę w terminie na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
1) Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium:
– cena 100 %
w tym kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru:

Cena brutto najniższa/cena brutto badanej oferty x 100 = ….pkt

8. Informacje dodatkowe
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Filii UJK. Ustalona należność Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dn. 18.01.2019 r. do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres: dzp@unipt.pl
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie oferty jest mgr Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.01.19 – Usługa wykonania profilaktycznych badań lekarskich. (11.01.2019r.) – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube