Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.03.19. Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (23.01.2019r.)

Piotrków Trybunalski, dn. 23.01.2019r. roku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy: FDP.2302.03.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania:
(zapytanie ofertowe)

Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ma być napisana w języku polskim,
2) ilości w niej podane mają być wyrażone cyfrowo
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 08.02.2019 r. (patrz kryteria oceny ofert!)

3. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
1/ formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
2/ oferta asortymentu i ilości produktów w paczkach wg własnego wzoru Wykonawcy
3/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług

4. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena powinna zawierać:
1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę musi również zawierać wszelkie koszty zawiązane z realizacją zamówienia – załadunek i rozładunek (w tym wniesienie do wskazanego pomieszczenia)

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 15800000-6
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK Filia w Piotrkowie w ilości 45 sztuk.
Zawartość paczki – minimum, które musi się w niej znajdować to:
1) ptasie mleczko – Wedel – 380 g
2) czekolada mleczna – Wedel lub Wawel lub Milka – 220 g lub większa
3) czekolada nadziewana – Wedel lub Wawel lub Milka – 100 g
4) pierniki alpejskie – Lu Polska lub Wedel lub Milka – 1 op. (od 380 g do 450 g)
5) baton Snickers – MasterFoods – 51 g
6) baton Mars – MasterFoods – 47 g
7) baton Bounty – MasterFoods – 57 g
8) baton Kinder Bueno – Ferrero – 43 g
9) Toffifee – Storck – 125 g
10) krem w słoiku Nutella – Ferrero – 350 g
11) orzechy laskowe w czekoladzie – Jutrzenka – 80 g
Wartość jednej paczki – 90, 00 zł brutto.
Cena paczki obejmuje przygotowanie, zapakowanie i dostawę jednakowych produktów w estetycznym, mocnym opakowaniach w ilości 45 sztuk do UJK Filia w Piotrkowie Tryb.
Wyroby czekoladowe nie mogą być zastąpione wyrobami czekoladopodobnymi.

6. Miejsce dostarczenia paczek:
UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118 (w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 )

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę w oparciu o wskazane kryteria.
1) Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz ofertą asortymentu i ilością produktów przedstawioną przez Wykonawcę.
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium:
a)- ilość produktów w paczce – 80 %
b)- termin realizacji zamówienia – 20%

ad. a) w tym kryterium oferta z największą ilością produktów otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru:
największa ilość /ilość badanej oferty x 80 = …..pkt

ad. b) w kryterium termin realizacji zamówienia oferta otrzyma:

04.02.2019 r. – 20 pkt
06.02.2019 r. – 10 pkt
08.02.2019 r. – 0 pkt (termin wymagany)

UWAGA: termin ważności produktów przydatnych do spożycia co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia paczek.

8. Informacje dodatkowe
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Filii UJK. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dn. 30.01.2019 r. do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres : dzp@unipt.pl
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie oferty jest mgr Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl.
Zapytanie ofertowe nr: FDP.2302.03.19:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.” nr FDP.2302.03.19 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapytanie ofertowe FDP.2302.03.19. – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube