Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.04.19. Sukcesywne dostawy paliwa opałowego – pelletu do kotłowni w Woli Bykowskiej (28.01.2019r.)

Piotrków Trybunalski, dn. 28.01.2019r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy: FDP.2302.04.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania:
(zapytanie ofertowe)

Sukcesywne dostawy paliwa opałowego – pelletu do kotłowni w osiedlu mieszkaniowym w Woli Bykowskiej – gmina Grabica
dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
2) ma być napisana w języku polskim,
3) cena musi obejmować wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ oferta – formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1) wartość całości zamówienia określoną i zgodną z ofertą – załącznik nr 1
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę musi również zawierać wszelkie koszty zawiązane z dostarczeniem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09111400 – 4 – Paliwa drzewne
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu o średnicy 6 mm, o stałych ściśle przestrzeganych parametrach fizycznych w ilości 71 ton wraz z jego rozładunkiem.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca dostarczy pellet o średnicy 6 mm posiadający aktualny certyfikat DIN PLUS.
2. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy także pisemne oświadczenie potwierdzające, że dostarczany produkt spełnia parametry wyznaczone przez Zamawiającego w pkt.1. Nie załączenie ww. oświadczenia może stanowić podstawę do odmowy odbioru dostawy przez Zamawiającego.
3. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Dostawa pelletu będzie następować etapowo. Ilość jednorazowej dostawy nie przekroczy 8 ton i może być różna w zależności od wolnego miejsca w zbiorniku głównym Zamawiającego, w workach 15 kilogramowych, na paletach.
5. Sposób dostawy: dostawa wraz z rozładunkiem do zbiornika głównego.
6. Dostawy danej partii będą realizowane w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
7. Dostawy pelletu odbywać się będą w obecności przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w treści umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest rozładować każdą partię dostawy w miejscu wskazanym przez osobę dokonującą odbioru.
9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia danej partii dostawy, jeżeli stwierdzi że jest on złej jakości i nie spełnia warunków zawartych w umowie.
10. Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego odmówi przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji, wymienić dostarczony produkt na własny koszt. W przypadku powtórzenia dostawy produktu nie spełniającego warunków określonych w umowie, wykonawca oprócz ponownej wymiany produktu, zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości dostarczonej partii określonej na fakturze.
11. W przypadku awarii, zanieczyszczenia bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni spowodowanej dostarczonym niewłaściwym pelletem, Wykonawca pokryje koszty związane z doprowadzeniem ww. instalacji i urządzeń do należytego stanu.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub z powodu wystąpienia siły wyższej.

6. Miejsce wykonania zadania:
Wola Bykowska 12, 97-306 Grabica

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium:
– cena 100 %
w tym kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru:

Cena najniższa/cena badanej oferty x 100 = ….pkt
Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotowe zadanie.

8. Informacje dodatkowe
1. Podstawą przyjęcia dostarczonej wraz z towarem faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru dostawy. Wykonawca wystawi odrębną fakturę w ramach każdego zamówienia częściowego.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę., w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca wykona realizację zadania samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dn. 05.02.2019 r. do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria ogólna bud. B p. 26. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres: dzp@unipt.pl

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
– specjalista ds. admin. mgr Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.04.19. – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube