Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe- FDP.2302.07.19. Świadczenie usług pralniczych (08.05.2019r.)

Uniwersytet Piotrków Trybunalski, dn.08.05.2019 r. roku
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak sprawy : FDP.2302.07.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania :
(zapytanie ofertowe)
Świadczenie usług pralniczych

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo ,
2) ma być napisana w języku polskim,
3) cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4) w cenę propozycji należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru – oferta – załącznik nr 1
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby),
3/ wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,( co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4/ wykaz środków, które będą użyte do wykonania usługi

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługi realizowane będą w zakresie:
1. Stałego świadczenia usług pralniczych dla potrzeb Zamawiającego (pranie, maglowanie, prasowanie ,dezynfekcja, z wyłączeniem chemicznego czyszczenia).
2. Asortyment pralniczy obejmuje : pościel – poszwy, poszewki, prześcieradła, ręczniki, ściereczki kuchenne, obrusy, koce, zasłony , firanki.
3. Zabierania asortymentu pralniczego przeznaczonego do prania i zwrotu wypranego, wykrochmalonego oraz wyprasowanego , nie później niż w terminie 7 dni od telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia usługi przez Zamawiającego.
4. Przekazywania asortymentu pralniczego każdorazowo na podstawie zlecenia sporządzonego przez wyznaczone przez strony osoby.
5. Usługi Wykonawca realizował będzie z wykorzystaniem własnych środków i sprzętu.
6. Odbiór brudnego i dostarczenie czystego prania odbywać się będzie w godzinach od 8.00 – do 14.00 .
7. Uprane rzeczy muszą być posegregowane, zapakowane, opisane i dostarczone w czystych opakowaniach.

Wykonawca świadczyć będzie usługę zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów prania z zastosowaniem preparatów posiadających atest PZH i certyfikaty.

5. Miejsce wykonania usługi:

Asortyment pralniczy zabierany będzie z miejsca i dostarczany na miejsce wskazane przez Zamawiającego – Dom Studenta OLIMP , 97-300 Piotrków Tryb. ul.. Słowackiego 114/118.

6. Kryterium oceny ofert :
Cena za całość zamówienia 100%
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotową usługę.

7. Termin związania ofertą : 30 dni.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :
1) Propozycję cenową w formie papierowej należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2019 r., do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. budynek Domu Studenta Olimp pokój 3 – Dział Zamówień Publicznych lub Kancelaria ogólna bud. B p. 26 w kopercie z adnotacją Oferta na : Świadczenie usług pralniczych.
2) Oferta składana drogą elektroniczną na e-mail: dzp@unipt.pl (dokumenty wyszczególnione w pkt 3 proszę zeskanować) do dnia 15.05.2019 r., do godz. 11.00.
3) Osoba do kontaktu w sprawie oferty : Agnieszka Rogalska tel. 44 732 70 25

UWAGA :

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

  • Zapytanie ofertowe- FDP.2302.07.19. Świadczenie usług pralniczych, treść i załączniki – ZOBACZ plik .doc
  • Zapytanie ofertowe- FDP.2302.07.19. Świadczenie usług pralniczych, treść i załączniki – ZOBACZ plik .pdf

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube