Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

A eng Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Administration

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

 

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-09-17,
ogłoszenie wyników 2019-09-19,
składanie dokumentów od 2019-09-20 do 2019-09-24.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 9000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 25

 

OPIS

Studia prowadzone w języku angielskim.

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:
– Cambrige English First- FCF,
– IELT 5-6.5,
– TOEFL iBT 87-105
Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:
– kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
– studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
– absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.

Egzamin odbędzie 9 lipca 2019 r. od godziny 9.00

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
     1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą    – sprawdź swoje szanse
     1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
     1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie    

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

W związku z koniecznością dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z wprowadzającymi ją przepisami, opis sylwetki absolwenta będzie zamieszczony po dostosowaniu programu studiów przez Senat UJK.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube