Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Piotrkowie Trybunalskim ulica Słowackiego / Belzacka wraz ze szczegółową informacją o przedmiocie sprzedaży:

1) Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Uczelni, położona w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej jako działki: 25/6 i 28/2 obręb 28, o łącznej powierzchni 0,7167 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr PT1P/00068718/6, PT1P/00056094/8;
2) Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona na 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych zł);
3) Wadium 75000 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
Warunkiem sprzedaży jest wpłacenie wadium przed złożeniem oferty na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank – 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201
75000 zł brutto (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z dopiskiem „Sprzedaż działki – Piotrków Trybunalski”;
4) Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do dalszych negocjacji, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia — w formie zadatku. Sprzedający nie dopuszcza do złożenia wadiów w innej formie, niż pieniądz wpłacony przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy;
5) Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Sprzedaż działki – Piotrków Trybunalski”, należy złożyć pod adresem Kielce, ul. Żeromskiego 5 (kancelaria pok. 18) do dnia 25.07.2019 roku do godz. 10.00. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.
6) Oferta winna zawierać:
a) Określenie przedmiotu oferty,
b) Podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu oferenta,
c) Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na jakie należy dokonać zwrotu wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet zadatku, a następnie na poczet ceny nabycia nieruchomości,
d) Oferowaną cenę nabycia nieruchomości w złotych brutto i sposób jej zapłaty,
e) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
7) Dodatkowe informacje: Informacji dotyczących sprzedaży udzielane są w godzinach 9.00–14.00 pod numerami telefonów: +44 732 74 08 lub 605 111 226, e-mail: kdag@ujk.edu.pl. Działkę można oglądać do dnia 24.07.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu, pod numerami telefonów: +44 732 74 08 lub 605 111 226
8) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert,
b) dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem,
c) rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia, chyba że konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia.
9) O rozstrzygnięciu przetargu jego uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie;
10) Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę;
11) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę;
12) W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony wyłącznie do oferentów, którzy złożyli najwyższe równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu;
13) Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu;
14) Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż dnia 1 września 2019 roku.
15) Zwycięzca przetargu zawrze z Uczelnią umowę sprzedaży nieruchomości nie wcześniej niż w dniu 1 września 2019 roku, przy czym kwota wpłaconego wadium stanie się zadatkiem;
16) W przypadku, gdy zwycięzca przetargu nie zawrze umowy w ustalonym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, zwycięzcą przetargu zostanie podmiot którego oferta zajęła drugie miejsce, a wadium wniesione przez oferenta uchylającego się od zawarcia umowy zostanie zatrzymane przez Uczelnię;
17) Nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy sprzedaży nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nieruchomości , pomniejszoną o kwotę wpłaconego zadatku. Nie wpłacenie tej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni, wskazany w pkt. 4.
18) Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, Uczelnia może odstąpić od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
19) Koszt sporządzanie umowy ponosi nabywca.
20) Nabywca nieruchomości z chwilą przystąpienia do jakichkolwiek prac na nabytej działce dokona przeniesienia istniejącego ogrodzenia w nowy przebieg granic nieruchomości na kosz własny.
21) Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest: Pan Rafał Strojny – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim tel. (44) 732 74 08, e-mail:kdag@ujk.edu.pl
22) Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Warunki przetargu plik pdf – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube