Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium socjalne

Studenci:
bezpieczeństwa narodowego, ekonomii, finansów, pedagogiki, zarządzania
proszeni są o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 15.11.2019 r pokój 24 budynek A

♦ Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia go do ubiegania się o takie stypendium.
♦ Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
♦ W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Ocena spełnienia przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości następuje na podstawie zaświadczenia, o jakim mowa w ust. 21 oraz wniosku studenta. Przedłożenie zaświadczenia jest obligatoryjne.
♦ Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 1, składa, do właściwej KS, za pośrednictwem dziekanatu komplet wymaganych dokumentów. 5. Data przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
♦ Jeżeli student nie złożył w terminie kompletu dokumentów, KS ma obowiązek zawiadomić pisemnie studenta o konieczności uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania.
♦ Jeżeli student nie uzupełni kompletu dokumentów w powyższym terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
♦ Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta lub rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
♦ W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając dochód w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodu utraconego.
♦ W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, dochód rodziny ustala się uwzględniając kwoty uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
♦ Wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowe zasady obliczania dochodu zamieszczono w załączniku do Regulaminu.
♦ Student ma obowiązek zgłosić zmiany w dochodzie i składzie rodziny lub inne zmiany mające wpływ na prawo lub wysokość pobieranego stypendium socjalnego, w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu stanowi załącznik do Regulaminu. 11
♦ W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego i jego wysokość ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
♦ W razie uzyskania dochodu, który powoduje utratę prawa lub zmianę wysokości stypendium socjalnego, dochód przelicza się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana dochodu.
♦ Zmiany w składzie rodziny lub inne, mające wpływ na prawo lub wysokość pobieranego stypendium socjalnego skutkują przeliczeniem dochodu od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz z kompletem dokumentów.
♦ W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
♦ W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
♦ Studentowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium socjalne.
♦ Studentowi prowadzącemu produkcję działu specjalnego lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi produkcję działu specjalnego za dochód przyjmuje się deklarowany dochód do Urzędu Skarbowego.
♦ W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) z ostatniego roku kalendarzowego przed złożeniem wniosku. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.
♦ KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
♦ KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 12 pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
♦ W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o której mowa w odrębnych przepisach, uznaje się to jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO:

 

Zarządzenie nr 62/2019 – ZOBACZ
Zarządzenie nr 62/2019 regulamin – ZOBACZ

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2019 roku do czerwca 2020 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2019 r.)

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Dochód netto
Wysokość stypendium socjalnego
0-528,00
900zł
528,01-790,99
700zł
791,00-1051,70
500zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.

 

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

źródło:https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2018-roku,278,6.html

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube