Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Filii


W dniach 03-14.08.2020 Archiwum Filii UJK będzie nieczynne z powodu urlopu wypoczynkowego.

 
Osoba prowadząca: mgr Renata Matuszak

e-mail:
archiwum@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 59, (44) 732 77 00 wew. 8167
fax: (44) 732 77 05
lokalizacja: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski
DS. „Olimp” – pok. nr 1 (biuro i magazyn)
Budynek B – (magazyn)

 

 

Udostępnianie akt – ZOBACZ  

    Archiwum Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zostało utworzone na podstawie decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w 1994 roku. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011, nr 123, poz. 698 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych  do archiwów państwowych (Dz. U. 2002, nr 167, poz. 1375), Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr 46/2011 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu UJK w Kielcach oraz inne nie wymienione powyżej przepisy i akty prawne.

    Archiwum Filii UJK merytorycznie działa pod nadzorem Archiwum Państwowego w Kielcach. W myśl Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011, nr 123, poz. 698 z późn. zm.) Archiwum Filii UJK stanowi element państwowej sieci archiwalnej.

    Zadania Archiwum Fili UJK obejmują m.in.: przejmowanie i gromadzenie dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne Uczelni, udostępnianie zgromadzonej dokumentacji na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni, kadry naukowej i studentów oraz innych organów, w tym: kontroli, ścigania i sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Archiwum Filii UJK pełni rolę konsultanta w zakresie postępowania z dokumentacją oraz stanowi ogniwo kontaktowe w Archiwum Państwowym w Kielcach. Jako komórka organizacyjna Uczelni jest inicjatorem brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania oraz komórką właściwą do przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

    Zasób Archiwum Filii UJK na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 703,10 mb. dokumentacji aktowej kat. A i B, co stanowi 36 385 jednostek inwentarzowych. Na zasób Archiwum Filii UJK składa się dokumentacja związana z działalnością statutową Uczelni, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja osobowa i prace kwalifikacyjne absolwentów Uczelni z lat 1975-2012.

    Archiwum Filii UJK współpracuje z Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zajęć praktycznych w ramach kursów kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia oraz z Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX wieku i Archiwistyki w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach specjalności archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją.

    Pracownik Archiwum Filii UJK bierze aktywny udział w życiu naukowym oraz inicjatywach realizowanych przez komórki organizacyjne Uczelni, m.in. poprzez uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, a także udział w pracach Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz jego łódzkiego Oddziału.

Publikacje nt. Archiwum Filii UJK:

  • Matuszak T., Kancelaria i archiwum zakładowe jako miejsce ćwiczeń studentów archiwistyki, [w:] Archiwistyka na studiach historycznych, pod red. W. K. Roman, Toruń 2002, s. 117-122.
  • Matuszak T., Archiwum zakładowe Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim i jego rola w zakresie upowszechniania wiedzy i praktyki archiwalnej, „Archiwista Polski” 2003, nr 4 (32), s. 47-51.

Publikacje pracownika Archiwum Filii UJK:

  • Matuszak R., Etyka a zawód archiwisty, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2010, T. 11, s. 207-222 (www.ihpt.pl).
  • Matuszak R., Matuszak T., Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, T. 12, s. 215-217 (www.ihpt.pl).
  • Matuszak R., Matuszak T., Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2012 r. (Obchody 60-lecia toruńskiej archiwistyki), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2012, T. 13, s. 309-313 (www.ihpt.pl).

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube