Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studenci z niepełnosprawnościami

 STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWONOŚCIAMI 

 

Stanowisko ds. studenckich
mgr Dominika Juszczak
e-mail:
dominika.juszczak@ujk.edu.pl lub dss@unipt.pl

telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Akademik Olimp , pok. nr 10 A
godziny pracy: 7.30-15.30

 

UWAGA! Od 7.11.2019 studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium specjalne mogą odbierać decyzje. Dokument jest wydawany w pokoju 10A (Akademik).

 

Termin składania dokumentów od 23 września do 18 października 2019 r.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.
  2. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.
  3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy student, gdy kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
  4. Orzeczenie o zaliczeniu do:
  1. I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
  5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  6. Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.
  7. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
  8. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Powiat Piotrkowski przystąpił w 2019 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON – MODUŁ II. Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Składanie wniosków od 2 września do 10 października 2019 roku do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Program „Aktywny Samorząd” – CZYTAJ WIĘCEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu  świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z kopią oraz oryginałem do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności (kopia oraz oryginał do wglądu),
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

A także:

 • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
 • Informację o numerze rachunku bankowego,
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.

 

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane Regulaminie świadczeń dla studentów UJK w Kielcach.

 

 

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

 

 

Ubezpieczenia Zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne studentów po 26 roku życia:

Jeżeli student łącznie spełnia poniższe warunki:

–  ukończył 26 lat ,

–  nie pracuje,

–  nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

 winien zgłosić się z dowodem osobistym  do Działu Spraw Studenckich ul. Żeromskiego 5 pok. nr 16 celem wypełnienia stosownych dokumentów.

 • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
 • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.
 

 


STYPENDIUM SPECJALNE – stypendium dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jest świadczeniem niezależnym od innych form pomocy materialnej i wysokości dochodów rodziny.
Aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego:

 

 znaczny stopień niepełnosprawności 
   700 zł  
 umiarkowany stopień niepełnosprawności 
   600 zł  
 lekki stopień niepełnosprawności 
   500 zł  
 

 

 • Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia  2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

 

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA i REHABILITACJI W KIELCACH – więcej informacji

 • Wypożyczanie elektronicznego sprzętu przenośnego

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne sporządzanie notatek mogą nieodpłatnie wypożyczać dyktafony w celu nagrywania zajęć. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 44-732-74-45) lub dss@unipt.pl

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Czytelnia Ogólna Biblioteki Filii UJK uruchomiła specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi 27” panoramiczny monitor LCD oraz oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz stacjonarny powiększalnik ekranowy.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje i zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej FILII można zgłaszać bezpośrednio w pokoju nr 10 A w Akademiku
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych studentów Filii UJK.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)więcej…

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube