Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studenci z niepełnosprawnościami

 STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWONOŚCIAMI 

 

Stanowisko ds. studenckich
mgr Dominika Juszczak
e-mail:
dominika.juszczak@ujk.edu.pl lub dss@unipt.pl

telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Akademik Olimp , pok. nr 10 A
godziny pracy: 7.30-15.30

 

Zarządzenie nr 88/2020
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ


Informacja dla osób niepełnosprawnych dotycząca zmian, które wprowadza nowelizacja Tarczy Antykryzysowej – i tutaj odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-zmiany-dla-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepe/


Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami składa się z dwóch współdziałających ze sobą jednostek organizacyjnych: Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wspieramy:

Studentów z różnymi rodzajami i stop­niami niepełnosprawności;
Osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym;
Osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku;
Studentów potrzebujących pomocy i kon­sultacji specjalistów w sytuacjach kry­zysu życiowego.

Wszelkie informacje udzielane pracownikom Centrum są objęte zasadą poufności, a konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających pełną dyskrecję.

Informujemy, że od dnia 12.09.2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Uchwała Senatu Nr 169/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Regulamin studiów (Uchwała senatu nr 169/2019 z dnia 12 września 2019)

§7 ust. 3 w/w Regulaminu brzmi:
Wszelkie sposoby zapewnienia studentowi z niepełnosprawnością lub przewlekle choremu uczestnictwa w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów

Wyciąg z Procedury zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia będącej częścią Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia UJK. Cała procedura do pobrania w pliku zip.

Zarządzenie Rektora Nr 3/2017 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie Rektora Nr 2/2011 – w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia I Rehabilitacji.

Uchwała Senatu Nr 45/2010 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

Witamy na stronie Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nasza Sekcja została utworzona by wspierać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwiać im równy dostęp do oferty dydaktycznej uczelni. Dążymy do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Z usług naszej sekcji mogą skorzystać studenci UJK oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferta dla studentów:

udzielamy informacji o możliwości wsparcia w studiowaniu,
informujemy o stypendiach oraz innych świadczeniach dla studentów
z niepełnosprawnościami.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni, związanych z niepełno­sprawnością w tym m.in:

– dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
– adapta­cja materiałów dydaktycznych,
– dostosowanie miejsca nauki studenta odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– wspieramy różne formy aktywności naukowej, kulturalnej i społecznej studentów z niepełnosprawnościami.

Oferta dla kandydatów na studia:

udzielamy informacji telefonicznie oraz w formie elektronicznej o możliwo­ściach studiowania osób z niepełno­sprawnościami w Uniwersytecie,
współpracujemy przy organizacji procesu rekrutacji na studia poprzez uwzględnienie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Oferta dla pracowników Uniwersytetu:

udzielamy konsultacji w zakresie wspierania osób z niepełno­sprawnościami w procesie studiowania,
organizujemy i współorganizujemy szkolenia oraz warsztaty w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełno­sprawnościami,
oferujemy pomoc we wprowadzaniu i stosowaniu rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów (w szczególności tych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie a informacje, które zostają nam przekazane są poufne.

 

Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

Wniosek o przyznanie usług asystencji lub usług specjalistycznych
wersja WORD wersja PDF

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie Nr 154/2019Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia17 grudnia2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

 

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
  2. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne od dochodu.
  3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy student, gdy kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
  4. Orzeczenie o zaliczeniu do:
  1. I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności
  5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  6. Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.
  7. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
  8. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

 

Program „Aktywny Samorząd” 2020 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie uprzejmie informuje, że Powiat Bełchatowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny Samorząd” – CZYTAJ WIĘCEJ

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu  świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony do jednostki właściwej ds. osób z niepełnosprawnością. Wniosek należy złożyć wraz z kopią oraz oryginałem do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności (kopia oraz oryginał do wglądu),
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

A także:

 • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
 • Informację o numerze rachunku bankowego,
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.

 

Przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń dla studentów zostały opisane Regulaminie świadczeń dla studentów UJK w Kielcach.

 

 

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

 

 

Ubezpieczenia Zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne studentów po 26 roku życia:

Jeżeli student łącznie spełnia poniższe warunki:

–  ukończył 26 lat ,

–  nie pracuje,

–  nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

 winien zgłosić się z dowodem osobistym  do Działu Spraw Studenckich ul. Żeromskiego 5 pok. nr 16 celem wypełnienia stosownych dokumentów.

 • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
 • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.
 

 


STYPENDIUM SPECJALNE – stypendium dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jest świadczeniem niezależnym od innych form pomocy materialnej i wysokości dochodów rodziny.
Aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego:

 

 znaczny stopień niepełnosprawności 
   700 zł  
 umiarkowany stopień niepełnosprawności 
   600 zł  
 lekki stopień niepełnosprawności 
   500 zł  
 

 

 • Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia  2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

 

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – więcej informacji

 • Wypożyczanie elektronicznego sprzętu przenośnego

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne sporządzanie notatek mogą nieodpłatnie wypożyczać dyktafony w celu nagrywania zajęć. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 44-732-74-45) lub dss@unipt.pl

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Czytelnia Ogólna Biblioteki Filii UJK uruchomiła specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi 27” panoramiczny monitor LCD oraz oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz stacjonarny powiększalnik ekranowy.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje i zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej FILII można zgłaszać bezpośrednio w pokoju nr 10 A w Akademiku
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych studentów Filii UJK.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)więcej…

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube