Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc socjalna

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne zarezerwuj dogodny dla siebie termin w dziekanacie klikając tutaj: https://rezerwuj.ujk.edu.pl

 

UWAGA! Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia na rok 2019/2020 – ZOBACZ (12.06.2019)

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

kontakt: mgr Maria Milczarek
e-mail: m.milczarek@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 43

miejsce: budynek A, pok. 24
dziekanat czynny: pn. nieczynne; wt., śr., czw. 9.30 – 13.30; pt. 11.00 – 15.00

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

kontakt: mgr Agnieszka Kalle
e-mail: a.gierak@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 68

miejsce: budynek B, pok. 4
dziekanat czynny: pn. nieczynne; wt., śr., czw., pt. 11.00 – 14.00

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

kontakt: mgr Bożena Walczak
e-mail: dss@unipt.pl
telefon:
(44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116

miejsce: DS Olimp, pok. 10 A
dziekanat czynny: 10:00 – 13:30

 

Pilne !!!
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o pilny odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Odbiór decyzji administracyjnej jest warunkiem wypłaty stypendium
Wydział Nauk Społecznych – budynek A pok. 24
Wydział Filologiczno-Historyczny – budynek B pok. 4

 

Składanie wniosków o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości:
W terminie od 03.09.2018 do 15.10.2018r.
• Wydział Filologiczno-Historyczny – bud. B pok. 4
• Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok. 24

Składanie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
W terminie od 03.09.2018 do 15.10.2018r.
• Wydział Filologiczno-Historyczny – bud. B pok. 4
• Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok. 24

Składanie wniosków o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
W dniach od 01.10.2018 do 15.10.2018r.
• Akademik Olimp – pok. 10 A

Ustalenia szczegółowe Rektora UJK z dnia 10 września 2018 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów (świadczenia pomocy materialnej wypłacane będą od października 2018 r.  do czerwca 2019 r.)

STYPENDIUM SOCJALNE:

Wysokość stypendium w roku akademickim 2018/19
Dochód netto
socjalne:
socjalne w zwiększonej wysokości:
0-340,99
700zł
850zł
341,00-550,00
500zł
650zł
550,01-760,00
300zł
450zł
760,01-1000,00
200zł
350zł

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

Średnia z ocen uzyskanych w ubiegłym roku akademickim:

Stypendium I – go stopnia – 3 pkt.
Stypendium II – go stopnia – 2 pkt.
Stypendium III – go stopnia – 1 pkt. 

 

  Kwota stypendium w roku akademickim 2018/19 wynosi minimalnie 600 zł – maksymalnie 1 450 zł

1 pkt. – 600 zł                   7 pkt. – 1 200 zł
2 pkt. – 750 zł                   8 pkt. – 1 250 zł
3 pkt. – 900 zł                  9 pkt. – 1 300 zł
4 pkt. – 1 000 zł             10 pkt. – 1 350 zł
5 pkt. – 1 100 zł             11 pkt. – 1 400 zł
6 pkt. – 1 150 zł             12 pkt. – 1 450 zł

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostały opisane w rozdziale IV §16 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

znaczny stopień niepełnosprawności –  500
umiarkowany stopień niepełnosprawności –  400 zł
lekki stopień niepełnosprawności –  300 zł

 Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Stanowisko ds. studenckich
mgr Bożena Walczak (st. specjalista ds. administracyjnych)
e-mail:
dss@unipt.pl

telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Akademik Olimp , pok. nr 10 A
godziny pracy: 10.00-13.30


 ZAPOMOGA:

Ustala się wysokość zapomóg, z tytułu:

  1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanej śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – 800,
  2.  nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – 600,
  3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – 600,
  4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, w szczególności pożar, powódź lub suszę – 500,
  5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadków, powodujących nadmiernie zwiększone wydatki – 500.

Zarządzenie Nr 50/2018
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube