Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego

1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0).

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 do Regulaminu);

3. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy złożyć oświadczenie do wniosku o przyznanie ww. stypendium (załącznik nr 4) a w razie zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki a także dokumenty potwierdzające powyższy fakt: umowę najmu, oświadczenie właściciela mieszkania lub inny dokument. Trudny bądź uniemożliwiony codzienny dojazd do uczelni jest jedynym kryterium przy przyznawaniu tego stypendium;

4. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5);

5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku studiów (załącznik nr 6);

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie (załącznik nr 10) o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; c) wysokości należnego podatku;

Złożenie zaświadczenia o dochodach obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji.
Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno. Jeżeli Urząd Skarbowy wyda zaświadczenie z informacją, że podatnik nie figuruje w ewidencji podatkowej lub nie złożył za wymagany okres rozliczenia, należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 10) wykazując, iż dochód za rok bazowy wyniósł 0 (zero) zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych w kraju zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości lub uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 10 i 12);
7. Jeżeli student/ członek rodziny studenta prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości zapłaconego podatku zryczałtowanego w roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta;
8. W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego mówiące o formie opodatkowania oraz o wysokości podatku zapłaconego w roku bazowym;
9. W sytuacji, gdy student/ członek rodziny studenta prowadzi dział specjalny produkcji rolnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z PIT-6 deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz rodzaj produkcji, rozmiar, udział w dochodzie członka rodziny (PIT-6).
10. Rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie z tego tytułu. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 12.
11. Zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty rodzinnej, lub emerytury rolniczej) lub/ i oświadczenie (załącznik nr 9)
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% zapłaconych w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta,
w przypadku dochodu większego niż 0, trwającego do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
12. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17) – potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium – staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub finansowany ze środków Unii Europejskiej (od – do kiedy) wraz z kwotami netto świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń. Zaświadczenie (oświadczenie – zał. nr 17) takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu;
13. Dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w bazowym roku podatkowym lub po tym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający – zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego (j.w.), wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), zakończenie umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
14. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągany w bazowym roku podatkowym,
w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego;
15. Dokument lub oświadczenie (załącznik nr 22) określający datę oraz wysokość dochodu (netto) uzyskanego po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
16. W przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, opodatkowanej:
a. na zasadach ogólnych – dochodem uzyskanym jest dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero; (załącznik nr 14)
b. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego; (załącznik nr 14);
c. na zasadach karty podatkowej – dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego podatku, podzielony przez 12 miesięcy; (załącznik nr 14 – patrz obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości dochodu za działalności podlegającej opodatkowaniu na postawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wydane na podstawie art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

17. Oświadczenia (załącznik nr 12) studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma zostać przyznane świadczenie, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
18. Zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 12) o stypendiach doktorskich, doktoranckich i sportowych pobieranych przez członków rodziny studenta, za rok bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów;
19. Zaświadczenia właściwego organu gminy mówiące o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg stanu posiadania w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 15 – obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji). Dochód z gospodarstwa rolnego według obowiązującego w dniu składania wniosku przelicznika z hektara przeliczeniowego, należy uwzględnić w załączniku nr 12;
20. W przypadku oddania gruntów w dzierżawę całości lub części gospodarstwa rolnego, kopię umowy dzierżawy spełniającą wymagania określone w art. 28 ust 4
pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016r. poz. 277 ze zm);
21. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
22. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne za pracujące w gospodarstwie rolnym osoby, będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik małżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów lub oświadczenie (załącznik nr 16);
23. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub kopię notarialnego poświadczenia oświadczenia woli o płaceniu alimentów lub kopię postanowienia o zabezpieczeniu powództwa;
24. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia a także przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów (dodatkowo oświadczenie – załącznik nr 13);
25. Zaświadczenie od komornika o całkowitej/ częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym.
26. Zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z określeniem kwoty pobranej w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta. Jeśli nie pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie;
27. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców;
28. Kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka/ studenta;
29. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);
30. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub zaświadczenie o sprawie w toku;
31. Kopię aktu zgonu rodzica (- ów) w przypadku śmierci rodzica (- ów);
32. Kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica (-ów) studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
33. Kopię aktów zgonu rodzica (-ów) lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
34. Kopię aktu małżeństwa studenta;
35. Kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków;
36. Kopię odpisu wyroku sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
37. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka/ studenta, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
38. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta: kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania lub oświadczenie (załącznik nr 22);
39. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie (załącznik nr 18) członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
40. Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym ubieganie się o stypendium lub oświadczenie (załącznik nr 21);
41. Zaświadczenia ze szkół lub odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i/ lub rodzeństwa (do 18 roku życia), oświadczenie (załącznik nr 19) oraz zaświadczenia ze szkół dzieci i/ lub rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia), oświadczenie (załącznik nr 20), dzieci i/ lub rodzeństwa będącego na utrzymaniu rodziców.
Jeśli studiują niestacjonarnie, dodatkowo z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu wg zasad obliczania dochodu;
42. Oświadczenie (załącznik 22a) niezbędne do ustalenia samodzielności finansowej studenta;
43. Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 22) o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej za poprzedni rok, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.;
44. W sytuacji określonej w art. 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta;
45. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn: a) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; b) zezwoleń koniecznych zgonie z ustawą o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.).; c) zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy; d) Kartę Polaka;
46. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
2. Warunkiem i jedynym kryterium przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest wykazanie przez studenta, że codzienny dojazd ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni jest niemożliwy bądź utrudniony oraz załączenie oświadczenia o zamieszkaniu w domu studenta albo w innym obiekcie.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

 

Załączniki:

załącznik nr 0 – Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

załącznik nr 4 – oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

załącznik nr 5 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż  jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 7 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

załącznik 7a – oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu

załącznik nr 9 –  oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

załącznik nr 10 – oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie

załącznik nr 11 – oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego

załącznik nr 12 – oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego innego dochodu  niepodlegającego opodatkowaniu

załącznik nr 13 – oświadczenie studenta/członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach

załącznik nr 14 – oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych

załącznik nr 15 – oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

załącznik nr 16 – oświadczenie studenta/członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

załącznik nr 17 – oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

załącznik nr 18 – oświadczenie studenta/członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

załącznik nr 19 – oświadczenie studenta/członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym

załącznik nr 20 – oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

załącznik nr 21 – oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

załącznik nr 22 – oświadczenie do celów stypendialnych

załącznik nr 22a – oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo

załącznik nr 23 – oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 25 – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube