Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium Rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, dla którego ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
1. Wniosek, o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału do dnia 15 października, zaś w przypadku studentów, o których mowa w pkt. 3 do dnia 15 marca. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów
3. Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Studentom studiów I stopnia, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr
i studentom pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.
5. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia od semestru letniego stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z III roku studiów I stopnia.
6. Studentom drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane w ostatnim semestrze studiów I stopnia i pierwszym semestrze studiów II stopnia.
7. Studentom pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem zimowymi, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów I stopnia, (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów I stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr)
8. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w pkt. 4 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
9. Średnią ocen, dla studentów studiujących w UJK wylicza się zgodnie z Regulaminem Studiów.
10. Student, studiujący dotychczas poza UJK, winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu poprzedniej uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.
11. Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2 – 6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej
w Uniwersytecie następuje zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu.

Kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
WYSOKA ŚREDNIA:
Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią nie niższą niż 4,2 przyjmując trzystopniową skalę:
a. I stopień – 4,91 – 5,0
b. II stopień – 4,70 – 4,90
c. III stopień – 4,20 – 4,69
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
Osiągnięcia naukowe studenta weryfikowane są i oceniane przez dyrektora macierzystego instytutu lub kierownika samodzielnego zakładu/katedry, według trzystopniowej skali,
z zastrzeżeniem pkt. 3):
a. I stopień – autorstwo (samodzielne) co najmniej jednego artykułu naukowego lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udzielony patent lub co najmniej dwie samodzielne, recenzowane publikacje (ISBN, ISSN) oraz samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych),
b. II stopień – autorstwo (samodzielne) co najmniej jednego artykułu naukowego lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub jedna samodzielna, recenzowana publikacja (ISBN, ISSN) oraz samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych),
c. III stopień – współautorstwo jednego artykułu w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub co najmniej dwie, samodzielne publikacje w zeszytach studenckiego ruchu naukowego.
1. Do uznania osiągnięcia naukowego studenta wymagana jest afiliacja w UJK, za wyjątkiem studentów którzy w ocenianym okresie byli studentami innej uczelni.
2. W przypadku, gdy:
a. w osiągnięciach naukowych I stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do II stopnia,
b. w osiągnięciach naukowych II stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do III stopnia.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:
Osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są i oceniane (w zależności od rodzaju przedstawionego dorobku) przez dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej , dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych albo dyrektora Filologii Polskiej UJK (weryfikacji i ocenie nie podlega dorobek wynikający bezpośrednio z programu studiów oraz uzyskany w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) według trzystopniowej skali, z zastrzeżeniem pkt 6):
a. I stopień –samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
b. II stopień – samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
c. III stopień – laureat regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych
i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu
o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym klasyfikowane są jako III stopień osiągnięć artystycznych. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane. Grupowe osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są i oceniane (w zależności od rodzaju przedstawionego dorobku) przez dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej , dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych albo dyrektora Filologii Polskiej UJK

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE:
Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym studenta reprezentującego UJK weryfikowane i oceniane są przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego lub jego zastępcę, według przyjętej trzystopniowej skali:
a. I stopień – – członek kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej, reprezentant UJK na Uniwersjadzie lub w Akademickich Mistrzostwach Europy; medalista Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych; medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach II ligi państwowej i wyższej; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi oraz zdobywający medal Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów
b. II stopień – medalista w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych, medalista Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach zespołowych; medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi oraz zdobywający awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych
c. III stopień – medalista w klasyfikacji drużynowej Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik zdobywający awans do finałów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych; zdobywca indywidualnie miejsca niemedalowego w pierwszych 50 procentach stawki startujących w konkurencji zawodników w dyscyplinach indywidualnych; zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi
Wymóg reprezentacji UJK wskazany w powyższych punktach nie dotyczy studentów, którzy w okresie uzyskania ocenianych wyników byli studentami innej uczelni.

Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach,
w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 poz. 1263, z późn. zm.). Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

STUDENCI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, według przyjętej trzystopniowej skali:
a. I stopień – laureat olimpiady międzynarodowej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
b. II stopień – laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa
w przepisach o systemie oświaty,
c. III stopień – finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty.

1. Uzyskana średnia, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami przyjętymi w ustaleniach szczegółowych, przy czym punkty uzyskane za ten sam rodzaj osiągnięć nie sumują się (punkty są przyznawane za najwyższy uzyskany stopień osiągnięć).
2. W przypadku uzyskania przez studentów równej liczby punktów, stypendium przyznawane jest studentowi, który uzyskał wyższą średnią ocen.
3. W przypadku, gdy studenci uzyskają taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą średnią ocen, o przyznaniu stypendium decyduje wyższa liczba punktów za osiągnięcia naukowe
4. Osoby, które uzyskały osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w okresie pomiędzy egzaminem dyplomowym kończącym studia I stopnia, który nastąpił przed dniem 30 września tegoż roku, a dniem 30 września danego roku mogą zaliczyć te osiągnięcia do osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0);
2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3);
3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów(załącznik nr 3a)
4. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
6. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).
7. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 27).

załącznik nr 0 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

załącznik  nr 3a – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów

załącznik nr 5 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 23 – oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 27 – zasady przeliczania ocen

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube