Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium Rektora

1. Wniosek, o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału do dnia 15 października, zaś w przypadku studentów, o których mowa w ust. 3 do dnia 15 marca. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.
2. Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Studentom studiów I stopnia, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr i studentom pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.
4. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia od semestru letniego stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z III roku studiów I stopnia.
5. Studentom drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane w ostatnim semestrze studiów I stopnia i pierwszym semestrze studiów II stopnia.
6. Studentom pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem zimowymi, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów I stopnia, (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów I stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).
7. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o jakim mowa w ust. 4 do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
    1) Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią nie niższą niż 4,2 przyjmując trzystopniową skalę:
         a) I stopień – 4,91 – 5,0
         b) II stopień – 4,70 – 4,90
         c) III stopień – 4,20 – 4,69
    2) Osiągnięcia naukowe studenta weryfikowane są i oceniane przez dyrektora macierzystego instytutu lub kierownika samodzielnego zakładu/katedry, według trzystopniowej skali, z zastrzeżeniem pkt. 3):
      a) I stopień – autorstwo (samodzielne) co najmniej jednego artykułu naukowego lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, udzielony patent lub co najmniej dwie samodzielne, recenzowane publikacje (ISBN, ISSN) oraz samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych),
      b) II stopień – autorstwo (samodzielne) co najmniej jednego artykułu naukowego lub współautorstwo co najmniej dwóch artykułów w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub jedna samodzielna, recenzowana publikacja (ISBN, ISSN) oraz samodzielny, czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych),
      c) III stopień – współautorstwo jednego artykułu w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub co najmniej dwie, samodzielne publikacje w zeszytach studenckiego ruchu naukowego.
    3) Do uznania osiągnięcia naukowego studenta wymagana jest afiliacja w UJK, za wyjątkiem studentów którzy w ocenianym okresie byli studentami innej uczelni.
    4) W przypadku, gdy:
      a) w osiągnięciach naukowych I stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do II stopnia,
      b) w osiągnięciach naukowych II stopnia wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie skali osiągnięć do III stopnia.
    5) Osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są i oceniane (w zależności od rodzaju przedstawionego dorobku) przez dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej, dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych albo dyrektora Filologii Polskiej UJK (weryfikacji i ocenie nie podlega dorobek wynikający bezpośrednio z programu studiów oraz uzyskany w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) według trzystopniowej skali, z zastrzeżeniem pkt. 6):
      a) I stopień –samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
      b) II stopień – samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
      c) III stopień – laureat regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie.
   6) Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym klasyfikowane są jako III stopień osiągnięć artystycznych. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane. Grupowe osiągnięcia artystyczne studenta weryfikowane są i oceniane (w zależności od rodzaju przedstawionego dorobku) przez dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej , dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych albo dyrektora Filologii Polskiej UJK
   7) Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym studenta reprezentującego UJK weryfikowane i oceniane są przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego lub jego zastępcę, według przyjętej trzystopniowej skali:
     a) I stopień – członek kadry olimpijskiej lub kadry narodowej reprezentujący UJK na Uniwersjadzie, w Akademickich Mistrzostwach Europy, w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Uniwersytetów; medalista Akademickich Mistrzostw Polski,
     b) II stopień – medalista Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów, zdobywca miejsca punktowanego (4 – 8) w finałach Akademickich Mistrzostw Polski; uczestnik rozgrywek najwyższej ligi państwowej reprezentujący UJK w Akademickich Mistrzostwach Polski; reprezentant UJK w państwowych rozgrywkach ligowych
     c) III stopień medalista Mistrzostw AZS-ów; reprezentant UJK w zawodach ogólnopolskich; reprezentant UJK w rozgrywkach ligowych.
   8) Wymóg reprezentacji UJK wskazany w pkt. 7) nie dotyczy studentów, którzy w okresie uzyskania ocenianych wyników byli studentami innej uczelni.
   9) Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j. t. Dz. U. z 2016, poz. 176). Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.
8. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 4 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
9. Średnią ocen, dla studentów studiujących w UJK wylicza się zgodnie z Regulaminem Studiów.
10. Student, studiujący dotychczas poza UJK, winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu poprzedniej uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.
11. Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2 – 6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie następuje zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu.
12. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, według przyjętej trzystopniowej skali:
     a) I stopień – laureat olimpiady międzynarodowej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
     b) II stopień – laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
     c) III stopień – finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty,
13. Student, o którym mowa w ust. 12 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.
14. Uzyskana średnia, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami przyjętymi w ustaleniach szczegółowych, przy czym punkty uzyskane za ten sam rodzaj osiągnięć nie sumują się (punkty są przyznawane za najwyższy uzyskany stopień osiągnięć).
15. W przypadku uzyskania przez studentów równej liczby punktów, stypendium przyznawane jest studentowi, który uzyskał wyższą średnią ocen.
16. W przypadku, gdy studenci uzyskają taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą średnią ocen, o przyznaniu stypendium decyduje wyższa liczba punktów za osiągnięcia naukowe.
17. Rektor na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii dziekana, może przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów studentowi, który nie zaliczył danego roku studiów w terminie do 30 września (dla studentów, o których mowa w ust. 4 do ostatniego dnia semestru zimowego) w przypadku:
    1) nieobecności osoby egzaminującej w terminie egzaminu lub zaliczenia,
    2) nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie z powodu zwolnienia lekarskiego powyżej 14 dni, obejmującego termin sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej.
18. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku akademickiego.

 

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentówPOBIERZ

Załącznik nr 3a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku – POBIERZ

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów – POBIERZ

Załącznik nr 23 – Oświadczenie o numerze konta bankowego – POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.