Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapomoga

 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. Przyznawana jest przez dziekana właściwego wydziału studentowi, który z przyczyn losowych (trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli studenta, nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta.
3. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej.
4. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
5. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia powstania okoliczności.
6. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga nie może być przyznana dwukrotnie w związku z tym samym zdarzeniem losowym.
7. Zapomogę student może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ona po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
8. Osoba ubiegająca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
9. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów zostały opisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK.

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o ZAPOMOGĘ

1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0);
2. Wniosek o zapomogę (załącznik nr 8);
3. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
4. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
5. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

Załącznik nr 0 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 8 – wniosek o zapomogę

załącznik nr 5 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 23 – oświadczenie o numerze konta bankowego

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube