Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapomoga

 

1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym kierunku studiów.
3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
4. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji, gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.
5. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i uzasadnić przejściowy charakter tych okoliczności.
6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.
7. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż dwa miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.
8. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE ZAPOMOGI

 


Zarządzenie nr 62/2019 – ZOBACZ

Zarządzenie nr 62/2019 regulamin – ZOBACZ

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2019 roku do czerwca 2020 roku.

 

ZAPOMOGA

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

W roku akademickim 2019/2020 minimalna wysokość zapomogi 700 zł, maksymalna 1000 zł.

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   11 września 2019 roku.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube