Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe – FDP.2302.06.18. dotyczące dostawy urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Piotrków Trybunalski, dn. 05.07.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy: FDP.2302.06.18

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania:
(zapytanie ofertowe)

Dostawa urządzeń komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
2) ma być napisana w języku polskim,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dn. 20.07.2018 r.
3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ oferta wraz z formularzem propozycji cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1, 2,2a.
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług
3/ pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1) wartość całości zamówienia określoną i zgodną z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę musi również zawierać wszelkie koszty zawiązane z dostarczeniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 30236000-2 – sprzęt komputerowy
Dostarczone produkty bezwarunkowo muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, zapakowane w oryginalne opakowania oraz z dołączonymi dokumentami gwarancji.
Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 3

6. Miejsce wykonania zadania:
UJK Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotowe zadanie .
1) Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 2 , 2a do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium :
– cena brutto 100 %
w tym kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru :

Cena brutto najniższa/cena brutto badanej oferty x 100 = ….pkt

8. Informacje dodatkowe
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Filii UJK. Ustalona należność Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dn. 12.07.2018 r. do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26 . Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres: dzp@unipt.pl

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie oferty jest mgr Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe FDP.2302.06.18 wraz z załącznikami – POBIERZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.