rekrutacja 2013/2014

 

button

Kierunek: Filologia polska

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

filologia polska z wiedzą o kulturze
filologia polska z dziennikarstwem
filologia polska z językiem angielskim (nauczycielska)
filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi
filologia polska z logopedią (nauczycielska)

Terminy:
rejestracja od 2016-06-01 do 2016-09-16,
ogłoszenie wyników 2016-09-20,
składanie dokumentów od 2016-09-20 do 2016-09-27.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z nową maturą Absolwent ze starą maturą
Konkurs świadectw
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).
Przedmioty: język polski
Konkurs świadectw
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej
Przedmioty: język polski

     

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Oświadczenie kandydata (POBIERZ) o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 4 fotografie w tym:
    • 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,
    • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent po ukończeniu specjalności nauczycielskiej nabywa prawo wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych.

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony