rekrutacja 2013/2014

Home

 

button

Kierunek: Historia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

specjalizacja nauczycielska
wojskowość i bezpieczeństwo państwa
zarządzanie informacją i dokumentacją

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2017-06-01 do 2017-09-15,

ogłoszenie wyników 2017-09-18,
składanie dokumentów od 2017-09-18 do 2017-09-29.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4000 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz absolwentów wyższych szkół oficerskich.


Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych    
        1.Rozmowa kwalifikacyjna

        Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I stopnia na kierunku historia.

        Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 15 września 2017 r.
        W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych    
        1.Konkurs dyplomów

        Przedmioty:
        1. ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów I stopnia)
        2. średnia ze studiów (średnia ocen ze studiów I stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną, poszerzoną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, kulturalnych, lokalnych mediach, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, organizacjach pozarządowych oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony