rekrutacja 2013/2014

Home

 

button

Kierunek: Pedagogika

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.
Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

doradztwo zawodowe i personalne
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy (oferta archiwalna):

rejestracja od 2017-09-21 do 2017-09-27,
ogłoszenie wyników 2017-09-28,
składanie dokumentów od 2017-09-28 do 2017-10-02.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

 

Opis:

Kandydaci wybierający specjalność nauczycielską muszą posiadać uprawnienia nauczycielskie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych    

    Studia przeznaczone są dla absolwentów z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie).
        1.Konkurs dyplomów

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:

        ocena z dyplomu

        2.Ranking wyników

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:

        średnia ze studiów

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk społecznych    

    Studia przeznaczone są dla absolwentów z obszaru nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia.
        1.Konkurs dyplomów

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        2.Ranking wyników

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

        Przedmioty:

        średnia ze studiów

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony