rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2015SM IIst nst

 

button

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

bezpieczeństwo i porządek publiczny
logistyka międzynarodowa
dyplomacja europejska
integracja środkowoeuropejska

Terminy:
rejestracja od 2016-06-01 do 2016-09-21,
ogłoszenie wyników 2016-09-23,
składanie dokumentów od 2016-09-23 do 2016-09-30.

Limit miejsc: 30
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4000 PLN (opłata za rok studiów)

 

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz absolwentów wyższych szkół oficerskich.

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych lub społecznych Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2015-09-22 o godzinie 13:00, pokój 114 (budynek dydaktyczny B).
W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej
Konkurs dyplomów: ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów I stopnia)

     

Wymagane dokumenty:

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Oświadczenie kandydata (POBIERZ) o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • 4 fotografie w tym:
  • 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
 • Teczka wiązana A4 - biała

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony