rekrutacja 2013/2014

Home

 

button

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, stacjonarne.
Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość

Uniwersytet nie zapewnia uruchomienia wszystkich specjalności wskazanych w ofercie. 
Uruchomienie specjalności na kierunku jest zależne od liczby studentów deklarujących wybór danej specjalności (minimum 20 osób). 
Termin wyboru specjalności określa dziekan właściwego wydziału.

Terminy:

rejestracja od 2017-09-01 do 2017-09-15,
ogłoszenie wyników 2017-09-18,
składanie dokumentów od 2017-09-18 do 2017-09-29.

Limit miejsc: 40
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

*Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego(egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. matematyka
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. matematyka
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        wiedza o społeczeństwie
    
Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

        Przedmioty:
        1. matematyka
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich kierunku Finanse i Rachunkowość może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach I-go stopnia kierunku Finanse i rachunkowość. Może również rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy doszkalające w różnych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, bankach, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej, organizacjach non-profit. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres specjalności na tym kierunku umożliwia absolwentom przygotowanie do pracy w: - działach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych, - biurach rachunkowych i firmach konsultingowych, - podmiotach sektora finansów publicznych np.: urzędy i izby skarbowe, urzędy administracji samorządowej, - jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, - instytucjach pozarządowych. - bankach i innych instytucjach finansowych, - instytucjach sektora ubezpieczeniowego, - agencjach rozwoju regionalnego, - własnych przedsiębiorstwach.

Każda specjalność daje studentom możliwość uzyskania, poza umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, dodatkowej wiedzy i kompetencji właściwych dla danej specjalności. Możliwości zatrudnienia – specjalność finanse przedsiębiorstw: Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach jako: współtworzący politykę finansową przedsiębiorstwa, analitycy finansowi, asystenci doradców inwestycyjnych którzy będą wyszukiwać najkorzystniejsze warunki lokowania wolnych środków finansowych. Absolwenci są przygotowani również do podjęcia pracy w poszczególnych działach księgowości. Są również przygotowani do wykorzystania rachunku kosztów jako narzędzia zarządzania zasobami. Dysponują także wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Możliwości zatrudnienia - specjalność rachunkowość: Zdobycie wiedzy i opanowanie umiejętności z zakresu rachunkowości pozwala na podjęcie pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i niefinansowych (niemal we wszystkich jednostkach gospodarczych) na stanowiskach: księgowego, analityka finansowego, asystenta dyrektora finansowego, doradcy klienta w instytucjach finansowych. Absolwent dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom może również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony