rekrutacja 2013/2014

HomeZatrudnienieKONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE W INSTYTUCIE HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach
FILIA w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta w zakresie nauk o polityce w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

 
 
I. Warunki konkursu:
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z póź. zm.).
 • Dyplom doktora/doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce/historii.
 • Dorobek naukowy w zakresie nauk o polityce, nauk prawnych, historii.
 • Znajomość co najmniej dwóch języków kongresowych.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole wyższej.
 • Doświadczenie w pracy w strukturach administracji samorządowej lub centralnej/państwowej.
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki i procesu kształcenia.
 
II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:
 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Życiorys zawodowy.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
 • Spis osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z wykazem publikacji.
 
III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego (pok. 29), ul. Słowackiego 116, 97-300 Piotrków Trybunalski, w terminie do 15 stycznia 2018 roku.
 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana   Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału oraz Dziekana. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie on jego podstawowym miejscem zatrudnienia.
 
 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego
dr hab. Jacek Bonarek

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony