rekrutacja 2013/2014

HomeZatrudnienieKONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO W KATEDRZE ZARZĄDZANIA

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO W KATEDRZE ZARZĄDZANIA

 
Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).
 
Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o zatrudnienie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Odpisy dyplomów
  4. Życiorys zawodowy
  5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
  6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
Warunki i wymagania:
1. Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w obszarze finansów przedsiębiorstwa i rynków finansowych obejmujący monografie naukowe i rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach
2. Zainteresowanie problematyką badawczą z zakresu finansów i rachunkowości
3. Kompetencje merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni
4. Aktywny udział w konferencjach naukowych

 

 Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118
97 – 300 Piotrków Tryb.
   z dopiskiem „pokój nr 109”
 
Termin składania dokumentów upływa dnia 10.04.2018 roku
 
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Dziekana.
 
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
 
 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Andrzej Felchner

 

 

 

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony