rekrutacja 2013/2014

Home

 

button

Kierunek: Filologia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.
Wydział Filologiczno-Historyczny

Specjalność:

- filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego
- filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu

Terminy:
rejestracja od 2018-07-20 do 2018-09-17,
ogłoszenie wyników 2018-09-19,
składanie dokumentów od 2018-09-19 do 2018-09-27.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia ze specjalnością filologia angielska.

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:
        ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
 
        2. Ranking ocen

        W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

        Przedmioty:
        średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

 

Sylwetka absolwenta

Ogólne cele kształcenia dla kierunku Filologia:

- osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie C2 (język angielski) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna]

- osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie B+ (język nowożytny – lektorat) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna]

- uzyskanie wiedzy z zakresu literatury i kultury Ameryki Łacińskiej i literatury europejskiej

- uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury anglojęzycznej i współczesnego językoznawstwa, a także metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych

- rozwinięcie umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej

- poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania źródeł informacji naukowej i rozwinięcie sprawności wykorzystania ich we własnej pracy badawczej

- rozwój kompetencji osobistych i społecznych w procesie uczenia się

- wykształcenie sprawności myślenia krytycznego, dokonywania analizy danych, prowadzenia badań

- przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, przyjmowania obowiązków, współdziałania w zespole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- wykształcenie potrzeby dbałości o kulturę słowa

- wykształcenie potrzeby stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych

- wykształcenie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych w oparciu o poznane metodologie

Ogólne cele kształcenia dla specjalizacji Filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego:

- poszerzenie wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej

- przygotowanie do nauczania młodzieży i osób dorosłych

- poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na temat nowoczesnych technik nauczania

- przygotowanie do nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ogólne cele kształcenia dla specjalizacji Filologia angielska z tłumaczeniami specjalistycznymi i językiem biznesu:

- przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, również tekstów specjalistycznych

- wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną odnoszącą się do różnych zawodowych obszarów aktywności człowieka

- poszerzenie znajomości języka biznesu

- uzyskanie wiedzy z zakresu teorii przekładu

- wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji i wykonywania prezentacji na tematy związane z ekonomią, gospodarką, funkcjonowaniem przedsiębiorstw itp.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony