rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2009OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO

Filia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Tryb ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Mondeo 1.8i Kat., rok prod. 2001, wartość rynkowa 16.400 zł (zgodnie z opinią rzeczoznawcy).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118. w dniu 8.09.2009 roku o godz 10:00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dniach od 01.09.2009 r. do 07.09.2009 r. na parkingu Uczelni ul. Słowackiego114/118 w siedzibie Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118.

Cena wywoławcza 16.400 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu tj. 1.640,00 zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto nr. 21124031161111000035036526.

Niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez wpłacającego niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 
Oferta złożona w przetargu powinna zawierać :

1. Nazwisko i imię (lub Firmę) Oferenta, nr NIP.
2. Adres zamieszkania Oferenta bądź siedziby Firmy.
3. Cenę oferowaną za przedmiot przetargu i warunki jej zapłaty.
4. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
5. Dowód dokonania wpłaty wadium.
6. numer rachunku bankowego Oferenta na który, Uczelnia ma dokonać zwrotu wadium.

Ofertę, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. przetargu na sprzedaż samochodu osobowego” należy złożyć w Kancelarii Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118 bud. B pok. nr 26 do dnia 08.09. 2009 r. do godz. 9:30. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni to jest do 8.10. 2009 r.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wybraniu jego oferty w przetargu.

Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Opłatę od czynności kupna-sprzedaży ponosi kupujący.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony