http://unipt.pl/kola/logistyk
  

                                                                                                    

Piotrków Tryb.
Kielce
 

   

 
 

STATUT

KOŁA NAUKOWEGO >LOGISTYK<

 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY W KIELCACH

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

§1

Z dniem 28 lutego 2006 roku członkowie- założyciele powołują Koło Naukowe pod nazwą: KOŁO NAUKOWE >LOGISTY<. Koło Naukowe działa w ramach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach Filia w Piotrkowie trybunalskim.

§2

Siedziba Koła Naukowego> LOGISTYK< jest Instytut Ekonomii Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim.

§3

Koło Naukowe działa pod merytoryczną opieką Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Filii w Piotrkowie Trybunalskim, a także Opiekuna Naukowego- mgr Marii Tymińskiej.

§4

Celem Koła Naukowego >LOGISTYK< jest:

§5

1.  Członkami Koła Naukowego są studenci kierunku ekonomii realizujący w ramach toku studiów program przedmiotów specjalistycznych z obszaru logistyki.

2.    Członkami Koła Naukowego mogą zostać studenci innych kierunków studiów prowadzonych w Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego zainteresowanych logistyką.

3.  Członkami Koła Naukowego mogą być również absolwenci Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy na własne życzenie mogą pozostać w szeregach Koła i aktywnie uczestniczyć w jego działalności.

4.   Członkiem honorowym może zostać osoba przyczyniająca się walnie do rozwoju działalności Koła Naukowego.

§6

1.      Zakres obowiązków i praw członków Koła Naukowego obejmują:

a)      Czynny udział w działalności Koła;

b)      Inicjatywę  w zakresie działalności programowej Koła Naukowego;

c)      Aktywne uczestnictwo w wyborach władz Koła Naukowego;

d)      Możliwość zgłaszania kandydatur do władz Koła Naukowego.

2.      Członek Koła Naukowego ma prawo wystąpienia z Koła Naukowego na własną prośbą po złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie.

§7

1.      Władzami zwierzchnimi Koła Naukowego są: Zarząd Koła, Walne Zebranie i Komisja Rewizyjna.

2.      Walne Zebranie stanowią wszyscy aktywni członkowie Koła Naukowego.

3.      Walne Zebranie wybiera i odwołuje większością głosów 50%+1 Zarząd Koła Naukowego.

4.      Zarząd Koła Naukowego składa się z przewodniczącego i trzech wice- przewodniczących:

·        Wice-przewodniczący ds. organizacyjnych

·        Wice-przewodniczący ds. kontaktów zewnętrznych

·        Wice-przewodniczący ds. finansowych

§8

1.      Kadencja Zarządu Koła trwa dwa lata (od października do września)

2.   Dopuszcza się ponowne pełnienie funkcji w Zarządzie Koła przez osoby ustępujące po uzyskaniu akceptacji Opiekuna Naukowego oraz ponowny wybór na Walnym Zebraniu stosunkiem głosów 50% + 1.

3.      Zakres zadań i obowiązków Zarządu Koła:

a)      Reprezentowanie Koła Naukowego na forum Uczelni i poza nią;

b)      Nadzorowanie wszelkich prac członków;

c)      Przyjmowanie, ocena i wdrażanie w życie inicjatyw zgłaszanych przez zrzeszonych członków Koła;

d)      Inicjatywa w zakresie tworzenia i realizacji programu działalności Koła;

e)      Nadzorowanie stanu finansów Koła Naukowego;

f)        Opracowywanie sprawozdań rocznych z działalności Koła Naukowego;

g)      Respektowanie zaleceń Walnego Zebrania członków;

h)      Realizacja poleceń i zaleceń Opiekuna Koła Naukowego oraz władz Uczelni;

4.      Zarząd Koła- po wprowadzeniu do porządku obrad Walnego Zebrania- ma prawo wydalić ze swego grona osobę uchybiającą godności członka Koła Naukowego.

5.      Koło Naukowe przyjmuje logo, którego wzór stanowi integralną część Statutu.

§9

1.    Środki finansowe Koła Naukowego wspierają fundusze z Uczelni macierzystej, darowizny pochodzące z instytucji wspierających oraz od osób prywatnych.

2.    Środkami finansowymi Koła Naukowego dysponuje Zarząd, a w szczególności wice-przewodniczący ds. finansowych.

3.   Celem weryfikacji działalności finansowej Koła istnieje możliwość powołania dwuosobowej Komisji Rewizyjnej spośród członków zwykłych wskazanych przez Walne Zebranie.

§10

Wszelkie zmiany w Statucie Koła Naukowego >LOGISTYK< Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Filii w Piotrkowie Trybunalskim wymagają akceptacji Walnego Zebrania oraz Opiekuna Naukowego Koła.

§11

Koło Naukowe >LOGISTYK< Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Filii w Piotrkowie Trybunalskim może być rozwiązane w przypadku:

 

Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <