HISTORIA SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 1999/2000

Opiekun: dr Grzegorz Majkowski
Liczba członków koła: 37 osób


PROGRAM
SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 1999/2000

1. Zatwierdzenie statusu Koła
2. Spotkanie z prof. dr hab. Felicją Wysocką na temat: Nasz język ojczysty, co o nim
    mówią słowniki.
 

SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2000/2001

Opiekun: dr Elżbieta Stryjniak-Sztankóné
Liczba członków koła: 9 osób
 

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2000/2001

1. Z organizowano konferencję na temat: Badania nad współczesnym językiem
    polskim z uwzględnieniem zagadnień z zakresu kultury języka.
2. W 2001 roku odbyła się wycieczka do Puław, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego
    połączona ze zwiedzaniem zabytków, obiektów, muzeów.
3. Na spotkaniach były odczytywane referaty z zakresu językoznawstwa
    synchronicznego i diachronicznego.
4. Wycieczka do muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Wycieczka szlakiem Orlich Gniazd.


SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2001/2002

Opiekun: dr Elżbieta Stryjniak-Sztankóné
Liczba członków koła: 9 osób
 

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2001/2002

1. Udział w konferencji organizowanej przez Akademię Świętokrzyską w Kielcach na
    temat: Człowiek a środowisko (referat Ustawa o języku polskim a rzeczywistość

    na przykładzie języka czasopism komputerowych otrzymał wyróżnienie).
2. Streszczenia referatów z konferencji ukazały się w Zeszytach Studenckiego

    Ruchu Naukowego - Kielce 2002.


SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

Opiekun: dr Agnieszka Klimas
Liczba członków koła: 15 osób
 

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

1. Odbyła się sesja naukowa.
2. Wycieczka.
3. Obóz językoznawczy.
4. Podjęto badania nad zróżnicowaniem gwarowym danego obszaru.
5. Studentka Katarzyna Bugaj otrzymała nagrodę za aktywną pracę w Studenckim
    Kole Naukowym Językoznawców.


SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004

Opiekun: dr Katarzyna Sicińska
Liczba członków koła: 4 osoby
 

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004

1. Konferencje w ośrodkach akademickich.
2. Wyjazd do PAN-u, do Krakowa
3. Działalność kulturalna.
4. Omawiane były zagadnienia: perswazja językowa, referaty członków koła
5. Udział członków koła wraz referatami w konferencji:Socjologiczne, psychologiczne

    i informatyczne aspekty komunikacji językowej w Uniwersytecie Łódzkim.
6. Udział członków w konferencji w Kielcach z cyklu Człowiek i środowisko.