STATUS  STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców  jest zrzeszeniem dobrowolnym.

 

§2

MIEJSCE DZIAŁANIA STUDENCKIEGO KOŁA

NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW

Spotkania członków SKNJ odbywają się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

§3

CELE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW

Działalność SKNJ w Piotrkowie Trybunalskim  obejmuje:

 • referowanie wybranych zagadnień  z zakresu:  współczesnego językoznawstwa, kultury języka, kultury żywego słowa,  retoryki, stylistyki, dydaktyki języka,
 • dyskusję nad publikacjami naukowymi tematycznie związanymi z działalnością Koła,
 •  pisanie,  prowadzenie prac naukowych i badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych w różnych uczelniach,
 • organizowanie konferencji naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
 • współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi w kraju i zagranicą.

 

§4

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkiem Koła może zostać każdy student dowolnego kierunku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Członek ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym  do władz koła,
 • zgłaszać wnioski związane z działalnością koła,
 • brać udział w konferencjach naukowych,
 • aktywnie uczestniczyć w spotkaniach koła.

§5

WŁADZE KOŁA

Władzami Koła są: Zarząd Koła, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. Okres kadencji Zarządu wynosi dwa lata.

Do zadań Zarządu należy:

 • bieżące kierowanie i organizowanie działalności Koła,

 • ustalanie planów pracy na dany rok akademicki,

 • określanie potrzeb finansowych Koła  i rozpatrywanie rocznego sprawozdania finansowego Koła,

 • przygotowanie sprawozdania z rocznej działalności Koła.