rekrutacja 2013/2014

Homepaźdzernik 2014PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

OGŁASZA PRZETARG

na wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem stołówki. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie przetargu ofert pisemnych.

Lokal o powierzchni użytkowej 492,62 m2 położony jest w obiekcie Domu Studenta  „Olimp” ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim.

Wywoławcza wysokość czynszu wynosi miesięcznie 3,85 zł za 1 m2 (netto).
Wygrywa Oferent oferujący najwyższą cenę za 1 m2 powierzchni lokalu.

Oprócz czynszu Najemca obowiązany jest uiszczać opłaty miesięczne, za świadczenia dodatkowe (tzw. media): energię elektryczną, gaz, zimną wodę, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, energię cieplną i dostawę ciepłej wody.

Okres najmu wyznacza się na pięć lat.

Oferta winna zawierać:
1.    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
2.    oferowaną wysokość czynszu,
3.    oświadczenie Oferenta że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu,
4.    koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej,
5.    oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach na rzecz innych podmiotów.

Oferty w formie pisemnej, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 27.10.2014 roku do godziny 10.00 w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 - Budynek Dydaktyczny B - Kancelaria pok. 26.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 27.10.2014 roku o godz. 10.30 w siedzibie Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim ulica Słowackiego 114/118 – sala konferencyjna Rektoratu.

Z tytułu odrzucenia ofert Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Uczelni.
Uczelni przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Złożona jedna oferta wystarcza do przeprowadzenia przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które posiadają zadłużenia w stosunku do Uczelni. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.

Przedmiot najmu można oglądać w dniach: 20.10.2014 r. – 22.10.2014 r. w godzinach: od 10:00 do 14:00.

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony