rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2014UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZETARG NA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „SKLEP + HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/l18
97-300 Piotrków Tryb.


OGŁASZA PRZETARG

na udostępnienie powierzchni użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej „Sklep + handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi”. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie przetargu ofert pisemnych.
Powierzchnia użytkowa pod prowadzenie działalności gospodarczej, położona jest w:
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 114/118—Budynek Dydaktyczny  A  - powierzchnia 33m2

Oferty, zawierające cenę poniżej 447,56 zł brutto za 33 m2 nie będą rozpatrywane. Podana cena nie obejmuje cen za:  połączenia telefoniczne
Umowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Pracownik upoważniony do kontaktów z Oferentami:
1.    Kierownik Administracyjno-Gospodarczy i Techniczny Rafał Strojny tel. 7327474

Powierzchnię można oglądać od 23.12.2014 do 29.12.2014 r. w godz. 11:00- 12:00.
Oferty zawierające ceny należy złożyć w Kancelarii Głównej pok. 26 Budynek Dydaktyczny B nie później niż w dniu 30.12.2014 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte komisyjnie 30.12.2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Uczelni, ul. Słowackiego 114/118, sala konferencyjna Rektoratu.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Uczelni.
Uczelni przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2. ofertową wysokość czynszu,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu,
4. Oświadczenie, o nie zaleganiu w płatnościach na rzecz innych podmiotów.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony