rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2015SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

PRZETARG: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. SŁOWACKIEGO 109 BL. 57 m.8

Regulamin i informacje
o przetargu nieograniczonym

Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 109 bl. 57 m.8

Sprzedający – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, (Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118)
REGON 00000140700034
NIP 657-02-34-850
Lokalizacja lokalu mieszkalnego:
Piotrków Trybunalski, ulica Słowackiego 109 bl. 57 m.8, piętro I
 
Opis sprzedawanego lokalu mieszkalnego
 
Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Przedmiotowy lokal nr 8 znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim w budynku 3- piętrowym całkowicie podpiwniczonym przy ul. Słowackiego 109 bl. 57, o powierzchni 55,48 m2. Centrum miasta znajduje się w odległości ok. 1 km, gdzie mieszczą się różnego rodzaju punkty usługowo-handlowe, administracyjne i religijne.
Na sprzedawanym lokalu brak jakichkolwiek obciążeń prawnych i hipotecznych.
Obiekt można oglądać w dniach od 18.02.2015 roku do 25.02.2015 roku w godzinach 10:00 – 12:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 44/732-74-74.
 
Złożenie oferty
 
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
2. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim i spięta (zszyta) w jedną całość.
3. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta i dopiskiem „Przetarg Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 109 bl. 57 m.8” należy złożyć pod adresem: Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 114/118, Budynek Dydaktyczny B – Kancelaria pokój 26, w terminie do dnia 27.02.2015 roku do godz. 11:00
4. Informacji dotyczących ogłoszonego przetargu udziela się w godz. 10:00 -12:00 pod numerem telefonu  44/732-74-74.
5. Cena składanych ofert nie może być niższa niż 182600,00 zł. Oferty zawierające cenę niższą nie będą rozpatrywane.

Składane w postępowaniu pisemne oferty muszą zawierać:
 
a) Określenie przedmiotu oferty („Przetarg Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 109 bl. 57 m.8”).
b) Określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z kopiami odpowiednich dokumentów (wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty): odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, i inne, bądź kserokopia dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych, wraz z umocowaniami dla upoważnionych osób do podpisania oferty i zawarcia umowy, nr telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.
c) datę sporządzenia oferty i podpisy upoważnionych osób,
d) oferowaną cenę nabycia lokalu mieszkalnego w złotych brutto i sposób jej zapłaty,
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjęcia jego bez zastrzeżeń,
g) zobowiązanie do pokrycia kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h) zobowiązanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wskazanym prze organizatora przetargu.
 
Rozstrzygnięcie przetargu
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 – sala konferencyjna Rektoratu, przez Komisję ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego 109 bl. 57 m.8, powołaną przez Prorektora ds. Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Otwarcie ofert nastąpi na jawnym posiedzeniu Komisji.
2. Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy złożonych ofert oraz wyboru oferty. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybierze nabywcę lub postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
Z czynności objętych przetargiem sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał następujące informacje:
a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
c) wysokość cen wywoławczych,
d) najwyższą cenę zaoferowaną za nieruchomość,
e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
g) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
h) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
i) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu,
3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji między oferentami proponującymi tę samą cenę .
4. Przy wyborze nabywcy Komisja rozpatrująca oferty kierować będzie się kryterium oferowanej ceny.
5. W celu dokonania wyboru nabywcy nieruchomości Komisja rozpatrująca oferty będzie mogła prosić oferentów o uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści ofert. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego przetargu.
6. Przewodniczący Komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości przy ul. Słowackiego 109 bl. 57 m.8 zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wynikach przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
7. W przypadku złożenia jednej oferty spełniającej wymagane kryteria, może ona zostać wybrana jako ostateczna.
8. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
a) Nie odpowiada kryteriom określonym w niniejszej informacji o przetargu.
b) Została złożona po wyznaczonym terminie.
c) Do oferty nie załączono wymaganych dokumentów.
d) Jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.
9. Oferent zobowiązuje się do zawarcia aktu notarialnego i zapłaty całości ceny w ciągu jednego miesiąca od daty wydania niniejszej decyzji. Zapłata całości ceny powinna nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
11. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
12. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotową nieruchomość muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tj.( Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert,
b) dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem,
c) unieważnienia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyn.

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony