rekrutacja 2013/2014

HomeInformacje socjalne

UWAGA! Informuję, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pracownicy, emeryci, renciści) powinni złożyć OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2016 ROK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie traktowani będą jak osoby zakwalifikowane do najwyższego progu dochodowego.

Przypominam również o składaniu wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku.


Formularze w/w wniosków są dostępne na stronie internetowej Filii UJK w zakładce: INFORMACJE SOCJALNE.

Wyjazd uczestników wycieczki na Litwę odbędzie się 15.06.2017r. o godz. 9:00 przed budynkiem A.


  • WZORY DOKUMENTÓW:

Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. ZOBACZ

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ZOBACZ

Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGO. ZOBACZ

Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACH. ZOBACZ

Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. ZOBACZ

Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach. ZOBACZ

Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej. ZOBACZ

Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ. ZOBACZ

Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. ZOBACZ

Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKI. ZOBACZ

Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO. ZOBACZ

Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚS. ZOBACZ

Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzin. ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony