Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

09-12-2021

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

Informacja o naborze wniosków na udostępnienie jednostek organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych w tym w zakresie: praktyk zawodowych i realizacji zajęć praktycznych (w tym praktycznego nauczania klinicznego)

W związku z organizacją kształcenia praktycznego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim w roku akademickim 2021/2022 zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania wniosków na udostępnienie jednostek organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych w tym w zakresie: praktyk zawodowych i realizacji zajęć praktycznych (w tym praktycznego nauczania klinicznego) na kierunkach:,

  •  – pielęgniarstwo,

 

Warunki złożenia wniosku
Podmiotami aplikującymi o przyjęcie studentów mogą być wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności szpitale, podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, których specyfika pozwala na osiągnięcie efektów uczenia się określonych przepisami rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (Dz.U. 2021, poz.755).

Podmioty lecznicze, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące wymogi:

  • – posiadać odpowiednią  infrastrukturę pozwalającą na osiągnięcie efektów uczenia studentów zgodnie ze standardami kształcenia,
  • – ze względu na swoją specyfikę oraz liczbę udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych, zapewniają studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia,
  • – zapewnią  studentom bezpośredni dostęp do pacjentów, w tym pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z chorobami ostrymi oraz przewlekłymi, które są ujęte w treściach kształcenia przypisanych do zajęć lub grup zajęć danego kierunku,
  • – dysponują odpowiednią grupą  osób, posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć,  przy czym opiekunem praktyk na kierunkach pielęgniarstwo może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, prawo wykonywania zawodu i minimum 3 letni staż pracy.

Wszystkie podmioty spełniające wskazane wyżej wymogi mogą zgłaszać wnioski w zakresie realizacji  zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych.

Wnioski są rozpatrywane do czasu wyczerpania limitu zapotrzebowania na realizację zadań dydaktycznych.

Kwalifikacji wniosków  dokonuje się w oparciu o bieżące zapotrzebowanie dla danego kierunku na realizacje praktyk i zajęć praktycznych zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez Uczelnię w danym roku akademickim.

Termin wykonania:  rok akademicki 2021-2022.

Umowa – ZOBACZ

Wniosek – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube