Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

18-03-2022

Informacja dla studentów z Ukrainy

Studenci, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny oraz mają stały adres zamieszkania w Ukrainie i zostali przyjęci na studia po 1 października 2019 roku mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.
Zapomoga jest świadczeniem przyznawanym osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.
Aby otrzymać zapomogę należy złożyć wniosek wraz załącznikami (wykaz dokumentów: https://ujk.edu.pl/zapomoga_-_wykaz_dokumentow.html).
Zapomoga – wykaz dokumentów
Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o PRZYZNANIE ZAPOMOGI:
załącznik nr 8: wniosek o przyznanie zapomogi
załącznik nr 5: oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
załącznik nr 25: oświadczenie o numerze konta bankowego
załącznik nr 26: oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnej dokumentacji, należy do wniosku dołączyć oświadczenie, w którym student powinien szczegółowo opisać swoją obecną, trudną sytuację rodzinną i materialną, a także okoliczności uniemożliwiające złożenie pełnej dokumentacji.
W przypadku studentów, obywateli Ukrainy, którzy zostali przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 i chcieliby otrzymać taką formę wsparcia, proszeni są o kontakt ze swoim Dziekanatem w celu ustalenia możliwości złożenia wniosku o przyznanie zapomogi.
Wniosek należy złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału.

Nasz profil na Facebook
YouTube