Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

30-03-2022

Akcelerator rozwoju – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy
studentów kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA
II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia
oraz II roku studiów stacjonarnych II stopnia

 

do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy na warsztaty:
„Praca w niepewnych czasach – rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie”

Zakres tematyczny warsztatów :
– poznanie swoich mocnych stron
– poznanie siebie wzajemnie w grupie
– ćwiczenie kompetencji miękkich
– ćwiczenie umiejętności zaprezentowania się w rozmowie z pracodawcą
– poznanie rynku pracy za granicą
– zapoznanie się z dokumentacją wymaganą do przyjęcia do pracy.

Więcej informacji: https://unipt.pl/?page_id=15673

Nasz profil na Facebook
YouTube