Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

12-12-2019

Przetarg na udostępnienie powierzchni pod działalność gospodarczą

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Słowackiego 114/l18
97-300 Piotrków Tryb.

OGŁASZA PRZETARG

na udostępnienie powierzchni użytkowej na prowadzenie działalności gospodarczej. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w formie przetargu ofert pisemnych.

Powierzchnia użytkowa pod prowadzenie działalności gospodarczej, położona jest w:
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 114/118—Budynek Dydaktyczny  A  1m2
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 114/118—Budynek Dydaktyczny  B  1m2

Oferty, zawierające cenę poniżej 450 zł brutto za każdy 1 m2 nie będą rozpatrywane. Podana cena nie obejmuje cen za energię elektryczną.

Umowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Pracownik upoważniony do kontaktów z Oferentami:

Z-ca Kanclerza ds. Filii Rafał Strojny tel. 44 7327408

Powierzchnię można oglądać od 12.12.2019 do 19.12.2019 r. w godz. 9.00- 11.00.

Oferty zawierające ceny należy złożyć w Kancelarii Głównej pok. 26 Budynek Dydaktyczny B nie później niż w dniu 19.l2.2019 r. do godz. 9.00. Oferty zostaną otwarte komisyjnie 19.12.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Uczelni, ul. Słowackiego 114/118, sala konferencyjna Rektoratu.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Uczelni.

Uczelni przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferta winna zawierać:

  • – imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • – ofertową wysokość czynszu,
  • – oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu,
  • – Oświadczenie, o nie zaleganiu w płatnościach na rzecz innych podmiotów.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube