Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

BN IIst st

 

Zapisz się

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

 

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z obszaru nauk społecznych.

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk społecznych

1.Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

2.Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

     

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Celem ogólnym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na studiach drugiego stopnia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego etc. Zakłada się, iż przyjęta metodyka nauczania, wykorzystując dotychczasową wiedzę i umiejętności studentów wyposaży ich w niezbędne nowe oraz poszerzone w porównaniu ze studiami pierwszego stopnia elementy wiedzy, umiejętności i przygotowania zawodowego, które będą mogli spożytkować podejmując pracę zawodową lub kontynuując studia na poziomie trzeciego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien być menadżerem bezpieczeństwa przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów oraz zespołów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie studentów do osiągnięcia ogólnego celu kształcenia znajduje wyraz w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk Społecznych, realizującego cztery podstawowe funkcje nauczania: uczenie się, kształtowanie umiejętności, wychowanie i pracę naukowo-badawczą. Tak sformułowany i przyjęty ogólny cel kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe osiągany jest w wyniku realizacji szeregu zadań:

– przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zawodowej w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, zwracając uwagę na istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania, podstawy prawne oraz formy, funkcje, sposoby i zasady organizacji i funkcjonowanie podmiotów bezpieczeństwa;

– zapewnienie opanowania procedur organizacji, racjonalnego funkcjonowania oraz zarządzania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i koordynacji działań na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym administracji publicznej oraz w sytuacjach kryzysowych;

– przygotowanie do podjęcia pracy w organizacjach bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Przedstawione w koncepcji kształcenia cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze osiągane i realizowane będą między innymi poprzez: dysponowanie na stanowiskach nauczycieli akademickich wysokiej klasy specjalistami, z odpowiednim dorobkiem naukowym i dydaktycznym oraz doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz są przygotowani do pracy w sztabach i zespołach reagowania kryzysowego w skali regionalnej, państwowej i globalnej. Znają i potrafią zastosować wszystkie procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Są wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na pracę samodzielną i zespołową w ramach zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli. Znają procedury zarządzania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i koordynacji działań na szczeblach lokalnych i regionalnych administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy z systemem militarnym. Posiadają niezbędną wiedzę w zakresie kreowania bezpieczeństwa narodowego w wymiarze indywidualnym, zbiorowym oraz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Posiadają umiejętności praktyczne z zakresu analizowania, oceniania sytuacji społecznych i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa. Posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające im samodzielnie kierować zespołami ludzkimi w zakresie zagrożeń niemilitarnych. Absolwenci potrafią przygotować wystąpienia relacjonujące sytuację kryzysową dla mediów oraz ludności na zagrożonych terenach. Potrafią organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz ich ewakuację. Znają strategię bezpieczeństwa i militarną RP oraz zasady strategii bezpieczeństwa UE.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube