Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

E Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Ekonomia

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

 

Terminy:
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,
ogłoszenie wyników 2022-07-12,
składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

 

Limit miejsc: 30
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
    1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski  

Absolwent z nową maturąsprawdź swoją szansę
    1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski

Absolwent ze starą maturą    
    1. Konkurs świadectw

       Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów na kierunku ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Podkreślić należy także aplikacyjny charakter studiów na kierunku ekonomia. Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów do wyboru z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych oraz z zakresu innowacji w gospodarce dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy. Niektóre z efektów kształcenia mogą być także osiągane w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia:

– zdobywa podstawową wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych,

– zna na poziomie średniozaawansowanym mikro- i makroekonomię,

– dysponuje wiedzą umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych,

– rozumie mechanizmy ekonomiczne zachodzące we współczesnych gospodarkach,

– zna narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz wykorzystywane do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia potrafi:

– wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów,

– korzystać ze źródeł, danych ekonomicznych,

– prowadzić proste analizy procesów gospodarczych (w skali mikro- i makroekonomicznej),

– weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je,

– prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,

– formułować własne opinie na temat zjawisk gospodarczych,

– sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych, wskazując na przyczyny i skutki podejmowanych decyzji,

– pracować w grupie rozwiązującej konkretne zadania ekonomiczne,

– porozumiewać się językiem obcym na poziomie B2.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia wykazuje:

– zdolność krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, świadomość ciągłego ich poszerzania, doskonalenia, aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji (w tym na studiach II stopnia),

– samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań oraz świadomość konsekwencji popełnionych błędów,

– kreatywność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań,

– uczciwość i rzetelność w prowadzeniu badań i pracy zawodowej,
umiejętność komunikowania się z otoczeniem i przekazywania podstawowej wiedzy ekonomicznej, otwartość na świat i innych ludzi,

– przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno-ekonomiczne.

W celu wykształcania w studentach umiejętności praktycznych, które przydadzą im się w późniejszym życiu zawodowym wzmacnia się i uzupełnia proces dydaktyczny o kontakt z praktyką gospodarczą. Studenci kierunku ekonomia taki kontakt posiadają dzięki temu, że praktycy zapraszani są na zajęcia dydaktyczne, poprzez uczestnictwo i działalność w kołach studenckich, współpracę z Akademickim Biurem Karier, a także wyjazdy do przedsiębiorstw w trakcie realizacji niektórych zajęć dydaktycznych.

Absolwent kierunku ekonomia jest przygotowywany do wykonywania zawodu ekonomisty. W zależności od wybranej grupy przedmiotów pogłębia on wiedzę i rozwija swoje umiejętności w zakresie preferowanych aspektów ekonomicznych, finansowych, społecznych dotyczących:

– gospodarki samorządów terytorialnych,

– innowacji w gospodarce.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu innowacji w gospodarce jest uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności. Student uczy się rozpoznawać przyczyny i skutki występowania zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posługuje się językiem specjalistycznym związanym z wyuczonym zawodem. Jest przygotowany do działalności w zakresie: nowoczesnych metod konkurowania, kreowania i wprowadzania innowacyjnych produktów, zarządzania projektami, współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo- rozwojowymi, korzystania z różnych form pomocy w tym z środków z funduszy Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerskich średniego szczebla zarządzania; w przedsiębiorstwach ( w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej). Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem kształcenia absolwentów, którzy wybrali grupę przedmiotów z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych jest uzyskanie wiedzy z zakresu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych funkcjonowania podmiotów oraz instytucji publicznych głównie samorządu terytorialnego. Uzyskane kwalifikacje są przydatne do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów w samorządowym oraz prywatnym sektorze usług publicznych (o charakterze gospodarczym i w organizacjach pomocy społecznej), jak i do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze usług komunalnych. Studia umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy w ekonomicznej obsłudze rolnictwa i rynku żywności. Absolwent umie pracować w zespole i powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube