Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

F Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Filologia angielska

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy: 
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,
ogłoszenie wyników 2022-07-12,
składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

Limit miejsc: 60
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 50

 

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny)

        Przedmioty:
        język angielski

Absolwent z nową maturą    – sprawdź swoje szanse
        1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny)

        Przedmioty:
        język angielski

Absolwent ze starą maturą   

1. Konkurs świadectw

       Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:
        język angielski

Wymagane dokumenty:

  • – Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • – Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • – 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • – 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • – Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia angielska studia pierwszego stopnia:

– osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie C1 (język angielski) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna; terminologia specjalistyczna];

– osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie B2 (język nowożytny – lektorat) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna];

– uzyskanie wiedzy z zakresu literatury anglojęzycznej i współczesnego językoznawstwa, a także metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu translatoryki;

– rozwinięcie umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej;

– poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania źródeł informacji naukowej i rozwinięcie sprawności wykorzystania ich we własnej pracy badawczej;

– rozwój kompetencji osobistych i społecznych w procesie uczenia się;

– wykształcenie sprawności myślenia krytycznego, dokonywania analizy danych, prowadzenia badań;

– przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, przyjmowania obowiązków, współdziałania w zespole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– wykształcenie potrzeby dbałości o kulturę słowa;

– wykształcenie potrzeby stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych w oparciu o poznane metodologie;

– przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, również tekstów specjalistycznych;

– wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną odnoszącą się do różnych zawodowych obszarów aktywności człowieka;

– uzyskanie znajomości języka biznesu;

– uzyskanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia badań nad terminologią specjalistyczną;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji i wykonywania prezentacji na tematy związane z ekonomią, gospodarką, funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska zdobędą wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego (poziom C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka nowożytnego (poziom B2). Ponadto program studiów uwzględnia przedmioty dotyczące podstaw wiedzy o Unii Europejskiej, historii muzyki popularnej w krajach anglojęzycznych, historii kina anglojęzycznego, wprowadzenia do Gender studies, podstaw studiowania, a także podstaw dyskursu akademickiego oraz szeroko pojętych kompetencji osobistych i społecznych, co wpłynie na efektywność procesu uczenia się i funkcjonowania w środowisku zawodowym. Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia badań naukowych (samodzielnie bądź we współpracy z opiekunem naukowym), a także do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od realizacji wariantów programu (wybór przedmiotów fakultatywnych) studenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą specyfiki pracy tłumacza i różnorodnych typów przekładów. Alternatywny wariant umożliwi zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru działalności biznesowej i języka biznesu, z uwzględnieniem przygotowania do pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku filologia angielska, zależnie od zrealizowanego wariantu programu, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń lub firmach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi, poszukującymi pracowników z biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube