Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Akcelerator Rozwoju – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy na certyfikowane kursy:

1. Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych – poziom podstawowy

Szkolenie upoważnia do prowadzenia badań testowych za pomocą programu komputerowego doradcazawodu.pl na poziomie podstawowym.
Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu.

Ramowy zakres szkolenia:
• wprowadzenie do metody
• cel i geneza testu
• założenia teoretyczne
• pokaz badania
• omówienie tabeli potrzeb
• badanie własne uczestników
• konstrukcja testu i klucz ilościowy
• obliczenia ilościowe i wykresy
• analiza skojarzeń i klucz jakościowy
• wybory negatywne i rewersja
• interpretacja czynnikowa wyników
• struktura czynnikowa świata zawodowego
• zasady przygotowania opinii zawodowej
• prowadzenia badań testowych za pomocą programu komputerowego doradcazawodu.pl na poziomie podstawowym

Liczba grup – 1 grupa
Liczba godzin – 16 h
Liczba osób – 15 osób

2. Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha do pomiaru kompetencji zawodowych – poziom zaawansowany

Szkolenie upoważnia do prowadzenia badań testowych za pomocą programu komputerowego doradcazawodu.pl w module eksperckim.
Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu.

Ramowy zakres szkolenia:
• wprowadzenie do metody
• cel i geneza testu
• założenia teoretyczne
• pokaz badania
• omówienie tabeli potrzeb
• badanie własne uczestników
• konstrukcja testu i klucz ilościowy
• obliczenia ilościowe i wykresy
• analiza skojarzeń i klucz jakościowy
• wybory negatywne i rewersja
• interpretacja czynnikowa wyników
• struktura czynnikowa świata zawodowego
• zasady przygotowania opinii zawodowej
• prowadzenia badań testowych za pomocą programu komputerowego doradcazwodu.pl w module eksperckim.

Liczba grup – 1 grupa
Liczba godzin – 24h
Liczba osób – 15 osób

Planowany okres realizacji kursów październik – grudzień 2021

I nabór – 19 maja do 18 lipca 2021 r.

II nabór: 1 października do 25 października 2021

 

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu – linki na dole strony (Dokumenty projektu).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zapisu można dokonać:

1. Osobiście (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) w budynku Administracji (przy DS „Olimp”), pokój 3 (parter) Filii w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach 9.00-14.00.
Należy dostarczyć wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu ( https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z1.pdf)

2. Drogą elektroniczną wysyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu (https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z1.pdf)
na adres rgudz@ujk.edu.pl do dnia 25 października 2021 r.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy rgudz@ujk.edu.pl. lub telefoniczny,
w godzinach 9:00-14:00, telefon: 44 732 74 34

Do Formularza zgłoszeniowego kandydata do projektu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji (jeśli kandydat posiada takie dokumenty).

Kryteria rekrutacji:

1. średnia z ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów
należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z Dziekanatu

2. działalność w kole naukowym – źródło weryfikacji:
zaświadczenie opiekuna koła naukowego; kserokopia legitymacji, umowy

3. działalność w organizacji studenckiej – innej niż koło naukowe – źródło weryfikacji:
zaświadczenie z organizacji studenckiej; kserokopia legitymacji, umowy

4. działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/ charytatywnym – źródło weryfikacji:
zaświadczenie organizacji o charakterze wolontaryjnym/ charytatywnym; kserokopia legitymacji, umowy

4. udział w dodatkowych praktykach zawodowych nie wynikających z planu studiów – źródło weryfikacji:
umowa; porozumienie; zaświadczenie

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu:

Dokumenty projektu:

1. Zarządzenie Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Nauk Społecznych (od 1.11.2019 r. Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_87_2019.html

2. Regulamin projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim
https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-regulamin.pdf

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu
https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z1.pdf

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z2.pdf

5. Oświadczenie uczestnika projektu
https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z3.pdf

 

Nasz profil na Facebook
YouTube