Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

H Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Historia

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy:
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,
ogłoszenie wyników 2022-07-12,
składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

 

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 16

 

Kryteria kwalifikacji:

 

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. filozofia lub
geografia lub
historia lub
historia muzyki lub
historia sztuki lub
wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą sprawdź swoje szanse
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. filozofia lub
geografia lub
historia lub
historia muzyki lub
historia sztuki lub
wiedza o społeczeństwie

  
Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
4. filozofia lub
geografia lub
historia lub
historia muzyki lub
historia sztuki lub
wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi kierunku historia wszechstronną wiedzę w zakresie historii powszechnej i Polski, zwłaszcza wiedzę o charakterze ogólnym, wiedzę o procesach historycznych, procesach i zjawiskach „długiego trwania”, umiejętność analizy procesów historycznych w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz ujmowania treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe. Absolwent posiądzie również umiejętność integrowania wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. Absolwent będzie miał także świadomość konieczności uzupełniania wiedzy oraz będzie aktywnym i tolerancyjnym uczestnikiem życia społecznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie posiadał też znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także umiejętność wykorzystywania odpowiednich dla kierunku technologii informatycznych. Będzie cechował się też ogólnym wykształceniem humanistycznym.

W ramach programu student ma możliwość wyboru dwóch bloków tematycznych:

Archiwistyka – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w archiwach różnego typu: w archiwach zakładowych, w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach samorządowych, również w podmiotach prywatnych (zajmujących się np. przechowalnictwem i archiwizacją dokumentacji niearchiwalnej), firmach i przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria); stanowiskach pracy w archiwach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów), pracy nad dokumentem i jego obiegiem (również w kontekście naukowym).

Wojskowość i rekonstrukcja historyczna – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w: administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności państwa oraz w redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism, a także w lokalnych mediach; w muzeach i placówkach związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej; uzyskuje także wiedzę na temat prowadzenie własnej grupy rekonstrukcyjnej.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube