Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Czasopisma naukowe

„STUDIA SŁOWIANOZNAWCZE”

 

Adres redakcji „Studiów Słowianoznawczych”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w  Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Słowackiego 116 
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Adres mailowy redaktor naczelnej d.mucha@unipt.pl

ISSN 1644-9657

e- ISSN 2544-5367

 

Rada Naukowa

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Dr hab. Witold Kołbuk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska)
Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Maria Mokłycja (Uniwersytet Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)

Dr hab. Bożena Olszewska,prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole)
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,( Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)
Dr hab. Ludmiła Siryk (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, Polska)
Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Prof. dr  Dorota Walczak-Delanois (Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruksela, Belgia)
Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)

 

Redakcja

Dr hab. Danuta Mucha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim (Polska) (redaktor naczelna)
Prof. dr hab. Bogusław Mucha (Polska) (zastępca redaktora naczelnej)
Prof. dr hab. Halina Mazurek (Polska) (redaktor tematyczny)
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Czechy) (redaktor językowy)
Д-р филол. наук, проф. Петр Червинский, (Россия) (Rosja) (redaktor językowy)
Dr Lidia Pacan-Bonarek (Polska) (redaktor językowy)
Inż. Beata Fijałkowska (sekretarz)

 

Lista Recenzentów współpracujących:
Dr hab. Mariola Antczak,  prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Dr hab. Zbigniew Antoszewski, (Łódź, Polska)
Dr Miłosz Bukwalt, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Frycie (Warszawa, Polska)
Dr hab.Josef Jodas, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Halina Mazurek,( Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
Dr hab. Ihor Nabytowycz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,( Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy)
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, (Czechy)
Dr hab. Grażyna Rytter, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Dr hab. Jakub Sadowski, (Uniwersytet Papieski, Kraków, Polska)
Prof. dr hab. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Dr hab. Marian Śliwiński (Gdańsk, Polska)
Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw., (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom, Polska)
Prof. dr hab. Aleksander Tsoj,( Międzynarodowy Uniwersytet „Ataturk-Alatoo” w Biszkeku, Kirgizja)
Doc PhDr. Jiří Urbanec, CSc, (Slezská univerzita v Opavě, Opawa, Czechy)
Prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Zmarzer (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

 

Zasady nadsyłania artykułów

Maszynopis wraz z płytą CD należy nadsyłać na adres redakcji do dnia 31 maja każdego roku. Objętość 25-30 stron . Czcionka 12-tka. Przypisy u dołu każdej strony. Streszczenie w języku polskim i angielskim. Kolejność tekstów w tomie respektuje kolejność ich nadsyłania przez autorów. Redakcja nie przyjmuje do druku recenzji ani artykułów bez przypisów.

 

Języki artykułów

Angielski
Białoruski
Czeski
Polski
Rosyjski
Słowacki
Ukraiński
i inne języki słowiańskie

 

Zapora „ghostwriting”

Autorzy winni podawać wszystkie źródła, z których korzystali pisząc artykuł oraz wymienić nazwiska autorów (wraz z afiliacją), którzy wnieśli jakikolwiek wkład do tego artykułu („odpowiedzialność w tym zakresie  ponosi autor zgłaszający manuskrypt”  – https://www.nauka.gov.pl/)

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b. relacje podległości zawodowej,
c. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. (https://www.nauka.gov.pl/ (z zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przyp.D.M.))

 

Studia Słowianoznawcze t. 9 – ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 10 – ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 11 – ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 12 – ZOBACZ

Studia Słowianoznawcze t. 13 – ZOBACZ


 

„SLAVONIC STUDIES”

 

The address of the editorial office of the „Slavonic Studies”

Institute of History and International Relations

Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski

Ul. Słowackiego 116

97-300 Piotrków Trybunalski

Poland

E-mail address of editor-in-chief:  d.mucha@unipt.pl

 

ISSN 1644-9657

e- ISSN 2544-5367

 

Scientific Council

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ (Jagiellonian University, Cracow, Poland)

Dr hab. Witold Kołbuk, prof. KUL (Catholic University of Lublin, Lublin, Poland)

Professor dr hab. Tadeusz Linkner (University of Gdansk, Gdansk, Poland)

Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opava, Czech Republic)

Professor dr hab. Maria Mokłycja (University of Ukraine, Lutsk, Ukraine)

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Czech Republic)

Dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO (Opole University, Opole)

Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., (Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Czech Republic)

Dr hab. Ludmiła Siryk (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)

Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. UŁ (University of Lodz, Łódź, Poland)

Professor Dr. Dorota Walczak-Delanois (Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels, Belgium)

Professor dr hab. Jarosław Wierzbiński (University of Lodz, Łódź, Poland)

 

Editorial board

Dr hab. Danuta Mucha, Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski (Poland) (editor-in-chief)

Prof. dr hab. Bogusław Mucha (Poland) (vice editor-in-chief)

Professor dr hab. Halina Mazurek (Poland) (subject matter editor )

Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Czech Republic) (language editor)

Д-р филол. ony, проф. Петр Червинский, (Россия) (Russia) (language editor)

Dr Lidia Pacan-Bonarek (Poland) (language editor)

Ing. Beata Fijałkowska (secretary)

 

The list of Reviewers:

Dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ (University of Lodz, Łódź, Poland)

Dr hab. Zbigniew Antoszewski, (Łódź, Poland)

Dr Milosz Bukvalt, Wroclaw University, Wroclaw, Poland)

Dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (University of Szczecin, Szczecin, Poland)

Professor dr hab. Stanislaw Frycie (Warsaw, Poland)

Dr hab.Josef Jodas, prof. Uwr (Wroclaw University, Wroclaw, Poland)

Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Opava, Czech Republic)

Professor dr hab. Halina Mazurek, (Silesian University, Katowice, Poland)

Dr hab. Ihor Nabytowycz, prof. UMCS (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)

Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., (Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, Czech Republic)

Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, (Czech Republic)

Dr hab. Grażyna Rytter, prof. Associate. UŁ (University of Lodz, Łódź)

Dr hab. Jakub Sadowski, (University of Papacy, Cracow, Poland)

Professor dr hab. Valentyna Sobol (Warsaw University, Warsaw, Poland)

Dr hab. Tatiana Stepnowska, prof. Associate. UŁ (University of Lodz, Łódź, Poland)

Dr hab. Marian Śliwiński (Gdańsk, Poland)

Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. University of Technology and Humanities, K. Pulaski University in Radom, Radom, Poland)

Professor dr hab. Aleksander Tsoj, (International University „Ataturk-Alatoo” in Bishkek, Kyrgyzstan)

Doc PhDr. Jiří Urbanec, CSc, (Slezská univerzita v Opavě, Opava, Czech Republic)

Professor dr hab. Jarosław Wierzbiński (University of Lodz, Łódź, Poland)

Professor dr hab. Wanda Zmarzer (Warsaw University, Warsaw, Poland)  

 

Rules for submitting articles

A manuscript with a CD must be sent to the editorial office by May 31 of each year. Volume of 25-30 pages. Font 12th. Footnotes at the bottom of each page. Summary in Polish and English. The order of texts in the book respects the order of their submissions by the authors. The editor does not accept reviews or articles without footnotes.  

 

Language of the articles

English

Byelorussian

Czech

Polish

Russian

Slovak

Ukrainian

and other Slavic languages  

 

 

Anti-Ghostwriting Rules

Authors should provide all the sources they used to write the article and list the names of authors (with affiliation) who contributed to this article („the responsibility of the author who submits the manuscript” – https://www.nauka.gov.pl/).

 

 

Basic principles of reviewing publications in journals: 

1. At least two independent reviewers shall be appointed to evaluate each publication.

2. For texts written in a foreign language, at least one of the reviewers should be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author of the work.

3. The recommended solution is a model in which the author(s) and reviewers do not know their identity (the „double-blind review process”).

4. In other solutions, the reviewer must sign a declaration of non-conflict of interest. A conflict of interest is considered between the reviewer and the author when there is:

a. direct personal relationships (kinship, legal relationships, conflict);

b. relationships of professional subordination;

c. direct scientific cooperation during the last two years preceding the preparation of the review.

5. The review must be in writing and conclude with a clear request for release or rejection.

6. The rules for the eligibility or rejection of a publication and any review form shall be made public on the journal’s website or in any issue of the journal.

7. The names of the reviewers of the individual publications / numbers are not disclosed. Once a year the magazine publishes a list of co-reviewers. (https://www.nauka.gov.pl/ (from the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education – note D.M.)) 

Slavonic Studies vol.  9 – SEE

Slavonic Studies vol. 10 – SEE

Slavonic Studies vol. 11 – SEE

Slavonic Studies vol. 12 – SEE

Slavonic Studies vol. 13 – SEE

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube