Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

H IIst st

 

Zapisz się

Kierunek: Historia

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

 

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 3.5

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych (konkurs dyplomów) oraz absolwentów kierunków spoza obszaru nauk humanistycznych (rozmowa kwalifikacyjna).

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach spoza dziedziny nauk humanistycznych

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty uczenia się studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3.5

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 sierpnia 2019 r.

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych

  1. Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3.5

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

2. Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Studia drugiego stopnia dadzą absolwentowi kierunku historia poziom wiedzy umożliwiający w sposób dogłębny zrozumienie i interpretację procesów historycznych; wiedza ta będzie rozszerzona w stosunku do studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza w wybranych obszarach istotnych dla ogólnego obrazu dziejów człowieka, jego cywilizacji zarówno duchowej, jak i technicznej. Studia drugiego stopnia dadzą również odpowiednie przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do prowadzenia badań historycznych, a także przygotowują absolwenta do samodzielnego sprostania problemom zawodowym, zwłaszcza w zakresie wybranego bloku przedmiotów. Absolwent posiądzie także świadomość konieczności kształcenia ustawicznego, a także będzie aktywnie włączała się w organizację życia społecznego, zachowując tolerancyjną i życzliwą postawę. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent będzie umiał posługiwać się pojęciami oraz metodami warsztatu historycznego z zakresu historii, a także posiądzie poszerzone wykształcenie humanistyczne oraz znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W ramach programu student ma możliwość wyboru dwóch bloków tematycznych:

Zarządzanie informacją i dokumentacją – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice pracy w archiwach różnego typu: w archiwach zakładowych, w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach samorządowych, również w podmiotach prywatnych (zajmujących się np. przechowalnictwem i archiwizacją dokumentacji niearchiwalnej), firmach i przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria); stanowiskach pracy w archiwach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów), pracy nad dokumentem i jego obiegiem (również w kontekście naukowym).

Wojskowość i bezpieczeństwo państwa – wybierający ten blok przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice : praca w administracji, instytucjach i strukturach działających na rzecz obronności państwa oraz w redakcjach specjalistycznych periodyków i czasopism oraz w lokalnych mediach.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube