Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Informacje o projekcie

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Cel projektu

Poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia
i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

-programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,

-podnoszenia kompetencji studentów,

-wsparcia świadczenia usług przez ABK,

-organizacji szkół doktorskich,

-podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,

-zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca
i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

-modyfikacja programów na 31 kierunkach kształcenia,

-wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 1 715 studentów,

-utworzenie szkoły doktorskiej i wsparcie 22 doktorantów w rozwoju naukowym,

-objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy 900 studentów,

-wsparcie w zakresie procesu kształcenia 50 osób kadry akademickiej,

-wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych 60 osób,

-wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

19 712 498,34 zł

Dofinansowanie

19 121 123,38 zł

Wkład własny

591 374,96 zł

Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego (od 1.11.2019 r. Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

 Zarządzenie Nr 87/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Nauk Społecznych (od 1.11.2019 r. Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Nasz profil na Facebook
YouTube