Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

P Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Pedagogika

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy:
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,
ogłoszenie wyników 2022-07-12,
składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

 

Limit miejsc: 30
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturąsprawdź swoje szanse
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ma wiedzę ogólnopedagogiczną, która umożliwia planowanie, organizowanie, realizację i ewaluację procesów i działań wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych, animacyjnych, wspierających i wspomagających całożyciowy rozwój człowieka. Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju psychospołecznego, a także dotyczącą uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania jednostek i grup. Ponadto posiada i operuje wiedzą o instytucjach wspierających i wspomagających proces wychowania. Jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianej działalności pedagogicznej na rzecz różnych grup wiekowych. Studia umożliwiają także wykorzystanie i weryfikację uzyskanej wiedzy i zdobywanie doświadczenia praktycznego podczas praktyk zawodowych. Absolwent jest przygotowany do działań interwencyjnych oraz do rozwiązywania problemów wychowawczych, a także do realizacji i interpretacji wyników badań w różnych środowiskach wychowawczych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych. Jest przygotowany (teoretycznie i praktycznie) do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, oświatowych, instytucjach wsparcia społecznego, kulturalnych i doradztwa zawodowego w zależności od specyfiki wybranej ścieżki kształcenia.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube