Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

P IIst nst

 

Zapisz się

Kierunek: Pedagogika

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

 

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4500 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

 

Opis:

Studia przeznaczone są dla absolwentów:

– kierunków z dziedziny nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia,nauki socjologiczne)
– kierunków z dziedziny nauk humanistycznych

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych    

Konkurs dyplomów
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia realizowane jest z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą pedagogiczną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań pomocowych i naprawczych. Posiada poszerzone umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także wykazuje aktywność i samodzielność w zakresie umiejętności wzbogacenia swojej wiedzy i doskonalenia kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego. Absolwent posiada umiejętność komunikacji społecznej, refleksyjnego spojrzenia na działalność swoją i innych ludzi, a także pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne potrafi posługiwać się zasadami i kierować się normami etycznymi w podejmowanej działalności. Umie współpracować z innymi, poszukiwać i prowadzić dyskusję, eksplorować a także oferować wsparcie w swojej dziedzinie.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich oraz wybranych studiów podyplomowych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube