Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.29.2021 – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (30.12.2021)

FDP.2301.29.2021

 

UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

„SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTREZBY UJK W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/
Nr postępowania: FDP.2301.29.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone w :
1)Biuletynie Zamówień Publicznych – dnia 30.12.2021.r. pod numerem 2021/BZP 00339193/01
2)na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/dnia 30.12.2021r. identyfikator postępowania
787161f9-9112-4cd5-94f6-b3c14ee26b50
3)na stronie internetowej Zamawiającego www.unipt.pl dnia. 30.12.2021r.

 

Piotrków Trybunalski dn. 22.12.2021 r.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118 , 97-300 Piotrków Trybunalski
adres strony internetowej: www.unipt.pl
adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /UJKwKFwPT/SkrytkaESP
adres poczty elektronicznej: dzppt@ujk.edu.pl ; agnieszka.rogalska@ujk.edu.pl
tel.: 44 7327400/, 44/ 7327025, faks: 44/ 7327405
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://unipt.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

II.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 P.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3.Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy P.z.p.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7.Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 P.z.p.
10.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 P.z.p.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących (zakup z dostarczeniem) na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
30125110-5 tonery
30125100-2 wkłady barwiące – tusze
2. Szczegółowy wykaz określający rodzaj wyrobów i ich ilość zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1a oraz Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię dostawy do siedziby Zamawiającego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118 ( Magazyn – Budynek B), po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.
3. Oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być oryginalne (zalecane przez producentów urządzeń drukujących) lub równoważne. Materiały oryginalne to materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących, najczęściej wyprodukowane przez producenta urządzenia, nie będące naśladownictwem ani przeróbką, nieregenerowane, ani refabrykowane.
4. Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy, to dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm i parametrów którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 Pod pojęciem „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt:
– fabrycznie nowy, nieregenerowany; do ich produkcji użyto 100% nowych części. Ich jakość, parametry techniczne, w tym wydajność, musi być co najmniej taka jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, wałek magnetyczny, głowica drukująca i inne, nie była wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tuszu/tonera), szczelnie zamknięte.
– nie noszący śladów użytkowania oraz opatrzony znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierająca termin ważności;
– który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta urządzenia;
– który nie ogranicza pełnej współpracy z programem urządzenia drukującego, monitorującym stan zasobników;
– który nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
W przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego
1) oświadczenie, że oferowane materiały eksploatacyjne są produkowane w oparciu o systemy zarządzania jakością (ISO 9001) i normy środowiskowe (ISO 14001) oraz ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 24711 dla tuszy do drukarek atramentowych są fabrycznie nowe i nieregenerowane,
2) oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.
3) oświadczenie wykonawcy że zastosowanie materiałów równoważnych nie naruszy warunków gwarancji urządzeń drukujących. Wykonawca tym samym oświadcza że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu, które powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie materiałów eksploatacyjnych. W razie awarii urządzenia, powstałej wskutek zastosowania materiału równoważnego, wykonawca zapewni na własny koszt naprawę urządzenia we wskazanym przez zamawiającego serwisie lub wymianę urządzenia na nowe w terminie opisanym w SWZ i treści umowy.
5. Zamawiający wymaga aby:
a. przedmiot zamówienia był nowy nieregenerowany, tzn. wyprodukowany z całkowicie nowych elementów;
b. termin przydatności materiałów do użytku był nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego;
c. dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne były zapakowane w nowe, nie noszące znamion otwierania opakowania, zawierające co najmniej:
– nazwę producenta;
– typ urządzenia do którego jest przeznaczony;
– datę upływu ważności produktu.
6. W załączniku nr 1a do SWZ Zamawiający określił prognozowane potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający będzie dokonywał zakupów poszczególnych produktów przedmiotu zamówienia sukcesywnie, w momencie wystąpienia potrzeb.
7. Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień: za pośrednictwem telefonu, faksu lub maila.
8. Zamówione materiały muszą być dostarczone przez Wykonawcę i wniesione do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy w terminie określonym w ofercie, termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
9. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na produkt producenta urządzenia, w tej samej jednostkowej cenie ofertowej, w terminie wynikającym ze wskazania w ofercie wykonawcy (Przedmiot kryterium nr 3 – czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad o wadze 10 pkt) nie dłuższy jak 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail, telefon, fax) Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy dwukrotna wymiana reklamowanego materiału nie spełni ww. wymagań, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, wymieni reklamowaną cała partię dostarczonego materiału w ciągu kolejnych tu termin taki sam jak wyżej cyt. w terminie wynikającym ze wskazania w ofercie wykonawcy (Przedmiot kryterium nr 3 – czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad o wadze 10 pkt). Jeśli kolejna dostawa będzie wadliwa, Zamawiający ma prawo odstąpić od niewykonanej części umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości reklamowanej partii materiału. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, po upływie powyższego terminu Zamawiający może jedynie obciążyć Wykonawcę karą umowną, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim.
10. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/ faksu, gdy uszkodzenie powstało w wyniku zastosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę. Kwestia ta jest uregulowana w paragrafie 5 projektu umowy załącznik nr 4 do SWZ.
11. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy.
12. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem. W takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie.
13. Przy przekazaniu – odbiorze dostawy uczestniczyć będzie pracownik Wykonawcy i pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności bądź niezgodności ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.
14. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ.
15. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ Załączniki nr 4.
16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
18. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (zgodnie z treścią Formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego dostarczania środków materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, na własny koszt lub transportem własnym wraz z wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres: 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
3. Termin realizacji zamówień cząstkowych : wymagany nie dłuższy niż 3 dni robocze od złożenia zamówienia.

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto ( każda zrealizowana w ramach oddzielnej umowy/kontraktu), wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3.Mając na uwadze art.117 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, warunek o którym wyżej mowa w ust. 4 pkt 4) musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VII.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1)w art. 108 ust. 1 P.z.p.;
2)Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 P.z.p.

VIII.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca dołącza do oferty stosowne oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert.
4.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej, może oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej dołączyć do oferty.
b)wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy, wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik NR 3 do SWZ, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
7.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym czasie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2.
9.W zakresie nieuregulowanym ustawą P.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

IX.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie winno określać:
1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ.

X.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XI.PODWYKONAWSTWO
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

XII.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)drogą elektroniczną: dzppt@ujk.edu.pl;
2)poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3)ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4.Rejestracja na Platformie, w tym korzystanie z Platformy i złożenie oferty w formie elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
5.Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePuap.
6.Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1)wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2)maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)w zakresie proceduralnym: Agnieszka Rogalska, tel.:44/7327025, (agnieszka.rogalska@ujk.edu.pl).
2)w zakresie merytorycznym: Marcin Bąkowski ,tel.: 44/ ………….. (mrcin.bakowski@ujk.edu.pl)
8.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
11.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
12.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1)Szczegółowy opis oferowanych materiałów eksploatacyjnych w załączniku nr 1a do SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym (Zamawiający musi mieć możliwość zweryfikować i ocenić oferowane produkty pod względem spełnienia wymagań Zamawiającego),
2)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
3)zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej).
7.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8.Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie miniPortal i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
10.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy miniPortal kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11.Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2.Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Ustalenie stawki podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu należy do obowiązków Wykonawcy.
3.Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6.Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7.Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1)poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2)wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3)wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4)wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8.Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą .
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer rachunku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – znak sprawy FDP.2301.29.2021
5.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
– nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
– określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
– kwotę gwarancji/poręczenia,
– termin ważności gwarancji/poręczenia,
– zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7.W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
8.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP

XVI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVII.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 11.01.2022 r. do godziny 10:00.
2.O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022 r. o godzinie 11:00.
4.Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2)cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1)Cena – waga kryterium 60 %;
2)Termin realizacji zamówienia cząstkowego – waga kryterium 30%
3)czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad – z wagą 10% (maksymalnie 10 punktów).

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena – waga 60 %
                        cena najniższa brutto*
C = ———————————————— x 100 pkt x 60 %
                       cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a)Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b)Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)Ocena merytoryczna według kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego – max 30 punktów wg wzoru:
Termin dostawy                          Liczba punktów
3 dni robocze                                    0 pkt
2 dni robocze                                  15 pkt
1 dzień roboczy                               30 pkt

Uwaga: Maksymalny termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi 3 dni robocze od dnia przekazania zamówienia na materiały eksploatacyjne. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia dłuższy niż 3 dni lub nie wskaże żadnego terminu, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy P.z.p. Oferowany termin realizacji zamówienia cząstkowego należy podać w dniach roboczych w formularzu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia cząstkowego będzie liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia mailowo lub faksem do momentu dostarczenia zamówionych wyrobów do siedziby Zamawiającego.
3) czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad – z wagą 10% (maksymalnie 10 punktów)
a. Czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad 1 dzień roboczy = 10 pkt.
b. Czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad 2 dni robocze = 5 pkt.
c. Czas wymiany wadliwego materiału na wolny od wad 3 dni robocze = 0 pkt.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu A+B+C = łączna liczba punktów.

3.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ tj. wzór umowy.
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art.454 – 455 P.z.p.
4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5.Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu Produktu, modyfikacja/zmiana parametrów Produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu Towaru równoważnego, tj. Towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany Produkt określony w załączniku Nr 1. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego Produktu pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;
2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta Produktu określonego w załączniku Nr 1 do Umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;
3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw Produktów ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;
5) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
6) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

XXII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1)5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
6.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
8.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
9.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a Formularz asortymentowo – cenowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Wykaz dostaw
Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zamówienie w trybie podstawowym nr. FDP.2301.29.2021 – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (25.01.2022) – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube